کارکنان / بازنشستگان

امور مربوط به آموزشگاه آزاد

 مسابقات ملی مهارت

سنجش و ارزشیابی (آزمون)

 تمدید / تعویض گواهینامه ها مهارت

 صنایع

اصناف

 مشاوره و هدایت شغلی

پیش ثبت نام دوره ها آموزشی مهارتی

تماس با ما

ورود کارکنان میز خدمت

اخذ وقت ملاقات با مدیر کل

ارتباط مستقیم با مدیر کل