کارکنان / بازنشستگان

امور مربوط به آموزشگاه آزاد

 مسابقات ملی مهارت

سنجش و ارزشیابی (آزمون)

 تمدید / تعویض گواهینامه ها مهارت

 صنایع

اصناف

 مشاوره و هدایت شغلی

پیش ثبت نام دوره ها آموزشی مهارتی

ثبت نام دوره های گذرمهارت

لیست دوره های گذرمهارت

تماس با ما

ورود کارکنان میز خدمت

اخذ وقت ملاقات با مدیر کل

ارتباط مستقیم با مدیر کل