نام و نام خانوادگی مشاورین نام مرکز شماره تلفن تماس آدرس پست الکترونیکی
خانم رحیمی اداره کل آموزش فنی  حرفه ای استان البرز داخلی ۱۷۱۸-۳۲۵۱۹۹۷۶ info@alborztvto.ir
آقای فروزان مرکز شهید خدایی (شماره یک) ۰۲۶-۳۲۸۲۱۱۶۶ markaz1@alborztvto.ir
آقای معظمی گودرزی  مرکز زیبادشت (شماره دو) ۰۲۶-۳۶۸۸۳۲۴۸ markaz2@alborztvto.ir
آقای میر عماد مرکز شهید رهبری (شماره سه) ۰۲۶-۳۴۴۰۷۳۴۹ markaz3@alborztvto.ir
خانم شفیع زاده مرکز خواهران الزهراء(س)(شماره چهار) ۰۲۶-۳۲۸۰۳۰۹۰ markaz4@alborztvto.ir
آقای رضاییان مرکز ساوجبلاغ (شماره شش) ۰۲۶-۴۴۲۶۱۶۳۴ markaz6@alborztvto.ir
آقای آزادفلاح مرکز نظرآباد (شماره هفت) ۰۲۶-۴۵۳۳۳۷۶۲ markaz7@alborztvto.ir
آقای اسماعیل زاده مرکز اشتهارد (شماره هشت) ۰۲۶-۳۷۷۲۸۴۹۲ markaz8@alborztvto.ir