درراستای نو سازی آموزشهای فنی و حرفه ای که از سیاستهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود بر اساس پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری ، مدیریت مشاوره و هدایت آموزشی در سال ۱۳۸۷ تاسیس گردید و متعاقب آن پس از انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی مجموعه سیاستها ، اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای تدوین گردید.  در سال ۱۳۹۵ با دفتر نظارت و بهسازی آموزش ادغام و هم اکنون زیر نظر مدیرکل محترم دفترنظارت، بهسازی و هدایت شغلی به فعالیت خود ادامه میدهد.                                        

    یکی از سیاستهای فعال اشتغال بازار کار٬ ارائه خدمات مشاوره آموزشی-شغلی است که می تواند در مراکز آموزش فنی و حرفه ای اثرات فراوانی برای کارجویان و ارتقاء بهره وری شاغلین به همراه داشته باشد. کار آفرینان و نیروهای کارمی توانند از این خدمات در جهت کارآفرینی بهتر و برخورداری از مهارتهای مورد نیاز بازار کار بهره مند گردند و در این صورت خدمات ارائه شده سازگاری بین مشاغل موجود و نیروی کار را تضمین می کند. شناسایی امکانات جامعه و نیز توجه به توانایی های افراد حائز اهمیت است ، با استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای افراد به سوی یادگیری مهارتهایی ترغیب و تشویق می گردند که نیاز بازار کار و جامعه را تامین و از طرفی با خصوصیات رغبت ٬ علائق و توانائیهای آنها سازگار باشد.