قوانین و مدارک  مورد نیاز برای دریافت کمک هزینه ازدواج و فوت


مدارک مورد نیاز :هزینه فوت

-اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و تمامی وراث
-اصل و تصویر گواهی فوت
-اصل و کپی سند ازدواج (در صورت متاهلی)
-شماره حساب بانکی تمامی وراث قانونی
-شماره حساب بانکی تمامی وراث قانونی یا اصل و تصویر وکالت نامه وراثبه همراه شماره حساب نامبرده(توضیح در صورت وکالت یکی از وراث نیازی به ارائه شماره حساب بانکی دیگر وراث نمی باشد.)
-درخواست کتبیمدارک مورد نیاز :هزینه ازدواج

 

-اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی (کارمند /بازنشسته)

-اصل و تصویر شناسنامه زوجین

-اصل و کپی سند ازدواج

-درخواست کتبی

مدارک مورد نیاز:برقراری حقوق وراث (صندوق بازنشستگی کشوری)

 

-اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و وراث مشمول دریافت حقوق از تمامی صفحات

-اصل و تصویر گواهی فوت

-فرم تعهد نامه مبنی بر عدم ازدواجو اشتغال به کارجهت فرزندان و نوادگان 

-گواهی اشتغال به تحصیلات عالیه در مورد فرزندان ذکور متوفی

-گواهی پزشکی قانونی ملصق به عکس ورثه علیل  یا ناقص العضو متوفی

-تصویر عقدنامه همسر متوفی یا رونوشت آن

-تصویر دفترچه حساب قرض الحسنه سپهر بانک صادراتتمامی وراث

-تکمیل فرم شماره ۳ (توسط امور اداری به استناد مدارک)

-آخرین حکم و  فیش حقوقی

-درخواست کتبی

مدارک مورد نیاز :بیمه عمر (صندوق بازنشستگی کشوری)

-درخواست کتبی
-اصل وتصویرشناسنامه و کارت ملی متوفی و وراث مشمول دریافت حقوق از تمامی صفحات
-اصل و تصویر گواهی فوت
-گواهی پزشکی قانونی ملصق به عکس ورثه علیل یا ناقص العضو متوفی
-تصویر عقدنامه همسر متوفی یا رونوشت آن
-شماره حساب بانکی تمامی وراث قانونی 
-اصل و کپی انحصار وراثت یا تصویر آخرین فرم تعیین استفاده کننده ازسرمایه بیمه عمر(از پرونده پرسنلی مستخدم تکمیل /تاییدو ثبت شده)
-تکمیل فرم پرداخت سرمایه بیمه عمر و حادثه (غرامت فوت و نقص عضو)/موضوع بیمه عمروحوادث کارکنان و بازنشستگان دولت(توسط امور اداری به استناد مدارک)
-اصل و کپی رنگی گواهی فوت و کارت ملی متوفی و ارائه آن به صندوق بازنشستگی استان 


مدارک مورد نیار:ابطال دفترچه بیمه خدمات درمانی

-اصل و دفترچه خدمات درمانی

-درخواست کتبی

(مراجعه متقاضی  پس از اعمال کد ملی متقاضی در سامانه خدمات درمانی توسط اداره امور مالی به همراه نامه صادرهو مدارک مربوطه به بیمه سلامت )