شماره تماس های میز خدمت

نام و نام خانوادگی مسئول سمت شماره تماس
خانم مهدی پور رئیس اداره آموزشگا ههای آزاد ۰۲۶-۳۲۸۶۴۳۷۶
آقای علی فرهمند مسئول آزمون مرکز ۰۲۶-۳۲۸۱۵۳۵۸
خانم مراحمی کارشناس آموزشگاه آزاد ۰۲۶-۳۲۸۰۵۶۱۵
خانم ها

کسمایی-میرحسینیان-محبی-سوری-مقصودی

میز خدمت آموزشگاه آزاد ۰۲۶-۳۲۸۶۴۳۵۷
خانم ها

باقری-خرقانی

آقایان

حسین پور-سلیمانی -جعفری

میز خدمت آزمون ۰۲۶-۳۲۸۶۴۳۷۸
آقای مهدی گودرزی
امور رفاهی کارکنان
۰۲۶-۳۲۸۶۴۳۷۸-۳۲۸۰۵۶۱۵