فرم اطلاع رسانی اقدامات کارکنان/ بازنشستگان

کاربر کرامی میز خدمت: ضمن سپاس از زحمات شما، لطفا نتیجه اقدامات انجام شده در خصوص درخواستهای همکاران را در فیلدهای مربوطه با دقت ثبت و ارسال نمایید.
  • در صورتیکه به هر دلیلی درخواست متقاضی در زمان تعیین شده انجام نشده یا نمی شود، علت را جهت اطلاع رسانی به نامبرده انتخاب نمایید.
  • در صورتیکه جهت اطلاع متقاضی نیاز به توضیحات ضروری می باشد، بصورت خلاصه،گویا و اداری درج نمایید.