فرم اطلاع رسانی اقدامات تمدید / تعویض گواهینامه مهارت

کاربر کرامی میز خدمت: ضمن سپاس از زحمات شما، لطفا نتیجه اقدامات انجام شده در خصوص درخواستهای تمدید و تعویض گواهینامه مهارت در بخش آزمون را در فیلدهای مربوطه با دقت ثبت و ارسال نمایید.