تاریخ اطلاع رسانینام و نام خانوادگیکد ملینوع درخواستوضعیت بررسیعلت عدم انجام درخواستتوضیحات
1399/08/12علی قاسمی0310983843درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی با نامبرده شاغل میباشند ونمیتوانند دوره شرکت نمایند .(برق ساختمان)
1399/08/12امیر حسین محمدی0312620969درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی نامبرده تمایل زیادی به حضور در دوره تعمیرات اتومبیل هستند.ودر حال حاضر محصل میباشد ولی میتواند در دوره شرکت نماید.
1399/08/12فاطمه فرخی3934788971درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی خاموش بود(شرکتهای خودرو سازی )
1399/08/12مهران قهرمانی0312531036درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی خاموش بود تراشکاری .
1399/08/12هومن ملک اوغلی2803389983درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی نامبرده تمایل زیادی به حضور در دوره چرم دوزی هستند.
1399/08/12سکینه نودهقان4899088752درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی نامبرده تمایل زیادی به حضور در دوره چرم دوزی هستند.
1399/08/12محمدرضا باسره2660100373درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی با نامبرده شاغل میباشند ونمیتوانند دوره شرکت نمایند .
1399/08/12شهروز شیخی1819399966درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی با نامبرده شاغل میباشند ونمیتوانند دوره شرکت نمایند .تاسیسات
1399/08/12رویا نیا قادر2960036875درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی جندین بار تماس تلفنی با نامبرده خاموش بود .
1399/08/12سروش قاسم پور2121754857درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی با نامبرده شاغل میباشند ونمیتوانند دوره شرکت نمایند .
1399/08/12حمیدرضا عرب علیخانی0322756189درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی نامبرده تمایل زیادی به حضور در دوره درود گری هستند.
1399/08/12نیما حجابی مفرد0313181251درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک ارسالیطی تماس تلفنی خاموش بود طلاسازی .
1399/08/12مطهره بهبهانی0020247869درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک ارسالیطی تماس تلفنی با نامبرده شاغل میباشند ونمیتوانند دوره شرکت نمایند .
1399/08/12محسن همتی0311462081درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک ارسالیطی تماس تلفنی با نامبرده - ثبت نام دوره 18 ماهه برق صنعتی
1399/07/10محمد حسن صفری5399949911درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک ارسالیطی تماس تلفنی نامبرده جهت شرکت در دوره برق ساختمان منتظر اطلاع رسانی از مرکز میباشند وتمایل زیادی به حضور در این دوره نشان دادندوشغل آزاد می باشد .ارجاع به مرکز یک
1399/07/10مهدی مقدم0321511352درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی نامبرده جهت شرکت در دوره تعمیرات پکیج منتظر اطلاع رسانی از مرکز میباشند وتمایل زیادی به حضور در این دوره نشان دادندوشغل آزاد می باشد .ارجاع به مرکز یک
1399/07/10داور میرزایی6019929620درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک ارسالیطی تماس تلفنی نامبرده جهت شرکت در دوره پرورش طیور منتظر اطلاع رسانی از مرکز میباشند وتمایل زیادی به حضور در این دوره نشان دادندوشغل آزاد می باشد .
1399/07/10ایمان عزیزی0081402600درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک ارسالیطی تماس تلفنی با نامبرده انتقال یافته به تهران ودر تهران مشغول به کار میباشد .
1399/07/10هادی کاظمی0083393005درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی با نامبرده مشغول به کار شدند
1399/07/10امیر رضا عابدینی0550268601درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلی
1399/07/10علی امامی5870063604درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیعدم پاسخویی با شماره تلفن نامبرده طی چندین بار
1399/07/10عقیل مرزبان پور1740392442درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی با نامبرده مشغول به کار شدند
1399/07/10عبدالرحیم ذوقی0323874614درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی نامبرده جهت شرکت در دوره گیاهان دارویی منتظر اطلاع رسانی از مرکز میباشند وتمایل زیادی به حضور در این دوره نشان دادند
1399/07/10مجید مهدیان4897528151درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک تحویلیطی تماس تلفنی با نامبرده مشغول به کار شدند
1399/07/10فریده اب4032004651درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی نشدهنقص مدارک تحویلی
99/08/07هادی کاظمی0083393005درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیدر حال بررسینقص مدارک ارسالیشماره تماس نامبرده اشتباه در سامانه ثبت شده است
99/08/07ایمان عزیزی0081402600درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهمحدودیت قانونی جهت صدورنامبرده چند ماه پیش به علت آزاد بودن وقت کار قصد یادگیری خراطی را داشته اولا نامبرده شاغل است لذا مشمول طرح نبوده و در ثانی مرکز مهارت آموزی برای خراطی سراغ ندارد لذا موارد طرح به ایشان به صورت کامل توضیح داده شد
99/08/07داور میرزایی6019929620درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهنقص مدارک ارسالیبا توجه به اینه نامبرده در خواست پرورش طیور را داشت طرح به صورت کامل شرح داده شد تا نامبرده مرکز مهارت آموزی را یافته و با مدارک به صورت حضوری تشریف بیاورد
99/08/07مهدی مقدم0321511352درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهمحدودیت قانونی جهت صدورنامبرده درخواست حرفه تعمیرات پکیج را داشت که طی مشاوره صورت گرفته و داشتن مغازه شخصی به مرکز یک جهت شرکت در دوره های تاسیسات ارجاع گردید
99/08/07محمدحسن صفری5399949911درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهمحدودیت قانونی جهت صدورنامبرده در خواست آموزش برق ساختمان در این طرح را داشته که راهنمایی های لازم و شرایط شرکت در طرح اعلام شد و مقرر گردید تا مدارک مورد نیاز را تهیه و حضوری مراجعه فرمایند
99/08/07فریده ابراهیمی4032004651درخواست طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعیبررسی شدهمحدودیت قانونی جهت صدورنام برده در خواست دوره باریستا و صنوق داری داشته که طرح به صورت کامل و شفا معرفی و اعلام شد شناسایی واحد صنفی آموزش دهنده (مرکز مهارت آموزی) با خود مهارت آموز است در ضمن برای آموزش به آموزشگاه های آزاد نیز ارجاع شدند