تاریخ اطلاع رسانینام و نام خانوادگینوع درخواستنوع گواهی آماده تحویلعلت عدم انجام درخواست
98/4/16اکرم رحمت آبادیدرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/16شهرام رئوف مطلقدرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/16ندا ناصحیدرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/16شهره یوسفیدرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/16سلیمان فریددرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/16نصرت مدققدرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/18نفیسه شریفی فردوئیدرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/16محمود فتاحیدرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/11محبوبه کاشانیدرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/11شهلا صادقلودرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/11مصطفی مظاهری مهردرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/11مریم یزدانیدرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/11مریم گلداردرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/3فاطمه شیرعلیدرخواست بازدید از مکانصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/11محبوبه مصیبیدرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/11مریم غفاریدرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/11مهین شاه صفیدرخواست صدور پروانه تاسیسصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/12مینا رضاییدرخواست بازدید از مکانصدور پروانه تاسیس اموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
98/4/11مینا ترکیدرخواست تمدید پروانه تاسیستمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزادنقص مدارک تحویلی
9/4/98سیمین گموریدرخواست بازدید از مکانمعرفی نامه بازدید از آموزشگاهنقص مدارک تحویلی
98/4/4میترا سوریدرخواست بازدید از مکانمعرفی نامه بازدید از آموزشگاهنقص مدارک تحویلی
۱۳۹۸۰۴۰۱لیلا ذوالفقاری لیلادرخواست بازدید از مکانمعرفی نامه بازدید از آموزشگاهنقص مدارک تحویلی
۱۳۹۸۰۴۰۱لیلا ذوالفقاری لیلادرخواست بازدید از مکانمعرفی نامه بازدید از آموزشگاهنقص مدارک تحویلی
13980401لیلا ذوالفقاری لیلادرخواست بازدید از مکانمعرفی نامه بازدید از آموزشگاهنقص مدارک تحویلی
13980401لیلا ذوالفقاری لیلادرخواست بازدید از مکانمعرفی نامه بازدید از آموزشگاهنقص مدارک تحویلی
13980401لیلا ذوالفقاری لیلادرخواست بازدید از مکانمعرفی نامه بازدید از آموزشگاهنقص مدارک تحویلی
13980401لیلا ذوالفقاری لیلادرخواست بازدید از مکانمعرفی نامه بازدید از آموزشگاهنقص مدارک تحویلی