نام و نام خانوادگی :کد ملی :نوع مدارک :واحد تحویل گیرنده :وضعیت تحویل :تاریخ تحویل :توضیحات :
نرگس حاجی زاده0384567819گواهینامه مهارتاداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرزصادر شده1401-09-24
امیر صحرا نورد روزبهانی4132572595گواهینامه مهارتاداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرزصادر نشده1401-08-10آزمون عملی کارت هوشمند رانندگان
سید علی رضا حسینی علویچه سید علی رضا0313066191گواهینامه مهارتاداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرزصادر شده1401-07-02
سمیه عابدی1289242641گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-23تشگیل پرونده نمدید پیرایشگر موی زنانه
سمیه عابدی1289242641گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-23تشگیل پروتده تمدید پیرایشگر ابرو
سمیه عابدی1289242641گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-23تشگیل پرونده تمدید ناخن
کاظم پیر لو جه1728720648گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19پیگیری کارت کارگری92
محمد ورزدار4897800676گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19بررسی نمره سرد کننده
حمداله نجفی1600091199گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19بررسی تایید کارت
لیدا رهامی2298619727گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19تشگیل پرونده تمدید کارتکلاه گیس
معصومه قربانی0312586930گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19پیگیری نمره ناخن
شهلا سپهری1719769281گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19تایید و تحویل مدرک
لیدا رهامی2298619727گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19تشگیل پرونده تمدید کارت ناخن
لیدا رهامی2298619727گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19تشگیل پرونده تمدید کارتکلاه گیس
لیدا رهامی2298619727گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19تشگیل پرونده تمدید کارت مدیر آموزشگاه
لیدا رهامی2298619727گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19تشگیل پرونده تمدید کارت پیرایشگر ابرو17
لیدا رهامی2298619727گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19تشگیل پرونده تمدید کارت کاربر مواد شیمیایی7
لیدا رهامی2298619727گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19تشگیل پرونده تمدید کارت موی زنانه
لیدا رهامی2298619727گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19تشگیل پرونده تمدید کارت icdl
لیدا رهامی2298619727گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-19تشگیل پرونده تمدید کارت متعادل ساز
معصومه رسولی3980079651گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-12-19تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
علی میرزلیی1718883765گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-16پیگیری وضعیت نتیجه آزمون
خورشید آرمان1710381957گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-16تشگیل پرونده تمدید قالی بافی
طیبه آرمان1710369541گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-16تشگیل پرونده تمدید قالی بافی
ستاره زمانی0057778906گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-16پیگیری کارت
سده فغرالملوک فاطمی0059618531گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-14تشگیل پرونده تمدید کارت نازک دوز
سیده فغرالملولک فاطمی0059618531گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-12-14تشگیل پرونده تمدید کارت ضغیم دوز
ستاره زمانی0057778906گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-12-14پیگیری مدارک 91 آرایش
فریدون محمدی3369908034گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-12-14پیگیری نمره کتبی70
ابوالفضل اعتمادی0311313345گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-12-14تشگیل پرونده تمدید کارت برق خودرو 2
ابوالفضل اعتمادی0311313345گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-14تشگیل پرونده تمدید کارت برق خودرو 1
هادی هوشمند1638677166گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-14پیگیری چاپ ناقص کارت
وحید صدری0310240050گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-13پیگیری تمدید کارت کارگری
مجید اکبری5389969911گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-13بررسی اعتبار کارت و راهنمایی به پست
سعید مولوی1382546531گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-13تشگیل پرونده تمدید کارت فتوکپی
مریم حسین پور0323377211گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-13اعلام مفقودی کارت کامپیوتر85
بهراد درکی1753743400گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-13تایید کارت--icdl هزینه پرداخت شود
بهراد درکی1753743400گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-13تایید کارت- هزینه پ رداخت شود
ابوالفضل کشاورز0047515813گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-13پیگیری جواب اتحادیه- آماده نیست
داودد اصانلو0322705096گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-13تایید قبولی کارت سوخت رسانی
عزیز عبدی1450376381گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-13پیگیری اعتبار کارت
بهراد در کی1753743400گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-12-13پیگیری تمدید که انجام شده-مکانیک صنایع
سهیلا آقایاری0323602126گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-11تشگیل پرونده تمدید قالی بافی
محمد امین میرطهرانی0080705618گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-11تشگیل پرونده تمدید درحه 1 1cdl
مینا محمد حسین0081029918گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-11تشگیل پرونده تمدید آرایش و پیرایش
نفیسه بحرانی0370567250گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-11تشگیل پرونده تمدید هنر های تجسمی
هادی خاکباز0322821053گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-11تشگیل پرونده اتحادیه باطری سازی
محمد محمد گنجی3978756471گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-11تحویل نامه اتحادیه باتری سازی
مهدی کاووسی6179830940گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-11پایان مهلت کارگری کاشی کاری
علی اکبر کوهستانی مقدم0870971972گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-11بررسی اعتبار کارت- مراجعه به پست
یوسف الله ورذلو0055374344گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-11پیگیری اعتبار -مراجعه به پست
علی کاوسی0520042980گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-09تشگیل پرونده تمدید کارت منبت کاری
خدیجه ساسانی0320318532گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-09تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
فاطمه فراهانی0531599221گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-09تاییدتمدیدقالی بافی
رضا غیاثوند0323719244گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-09پیگیبری اعتبار کارت
قدم خیر باقری0321727592گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-09تایید مدرک نان های حجیم
محمد نجیب0054914663گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تایید تعتبار
رضا غیلثوند0323719244گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04پیگیری اعتبار
فرشاد ناصرالسلامی0015821242گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-09پیگیری برق خوئرو
مریم اسمعیل0049147668گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-09پیگیری اعتبار کارت ها- باید تمدید شود
نسیم نوروزی0078272890گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-09تشگیل پرونده تمدید قالی بافی
فرزانه علی بخشی3960847572گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-09تشگیل پرونده تمدید قالی بافی
کبری زمانی0492829373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تشگیل پرونده تمدید کارت گلیم باف
کبری زمانی0492829373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تشگیل پرونده تمدید کارت رفوگری
کبری زمانی0492829373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-12-04تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی1
کبری زمانی0492829373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تشگیل پرونده تمدید کارتقالی باف 2
کبری زمانی0492829373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تشگیل پرونده تمدید کارت گپه باف
کبری زمانی0492829373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
کبری زمانی0492829373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تشگیل پرونده تمدید کارت گلیم باف2
محمد تورانی0311151647گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تشگیل پرونده تمدید کارت رفوگری
محمد تورانی0311151647گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی 2
محمد تورانی0311151647گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی 1
محمد حسین ویانجی0052442233گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تشگبل پرونده اتحادیه
بهارک خدابخشی0061485926گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تشگیل پرونده تمدید کارت تریکودوزی
بهارک خدابخشی0061485926گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تشگیل پرونده تمدید کارت نقاش پاستیل
مهیار قریب نژاد0440049172گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تشگیل پرونده اتحادیه باطری سازی
مهدی ثمودی1710236000گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04اعتبار کارت
حسین خورسندی0323188087گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04تحویل نامه تحادیه
سعید مختاری0018538711گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04پیگیری ازمون تراشکاری-مردود
مسعود قره داغی1520233541گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04پایان اعتبار کارت- اداره پست
الهه فلاحتی0310061989گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-04مسیر ترجمه کردن و مدارک لازم
مهری قبلوی1590155750گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03تشگیل پرونده تمدید کارت ارایش و پیرایش
زینب افشار4370675189گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03پیگیری نتیجه ازمون
حسن عظیمی5409931602گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03تشگیل پرونده مفقودی کارت سال78
مهدی مهرعلی4569919456گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03تشگیل پرونده تمدید کارت تراشکاری 18 ماهه
مینا کبیری0550117822گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03تشگیل پرونده تمدید کارت پیرایش
فرشته لتانی0311389244گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03پیگیری صدور کارت
مینا کبیری0550117822گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03تشگیل پرونده تمدید کارت متعادل ساز
اصغر فهمیده1379972159گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
نسبیم السادات حسینی1090260180گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03پیگیری نتیجه تمدید
علی رستمی0323197213گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03تشگیل پرونده تمدید کارت کمک نقاش
اسداله توکلی0620906111گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03پیگیری پایان اعتبار کارت کارگری
عبادله کشاورز1532292392گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03پیگیری پایان اعتبار کارت کارگری
پرویز قاسمی1532292406گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03پایان اعتبار کارت کارگری
مهدی احمدی0322782171گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03تشگیل پرونده اتحادیه
بخشعلی مختاری1531857647گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03سابقه بیمه
ابوالفضل کشاورز0047515813گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03راهنمایی نامه اتحادیه
سهراب پاییز4284396706گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03پایان اعتبار کارت کارگری
اصغر فردی5459857422گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-12-03پیگیری تمدید کارت کارگری-هماهنگ بوده دستی آورده
محمد همتی0020301995گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
مریم میررضایی0450376011گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
جواد یکتا0071944028گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28نامه اتحادیه برق خودرو
حسین فتعلی0063328356گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28بررسی اعتبار کارت
حسین نظری4282222131گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-11-28تشگیل پرونده اتحادیه نانوایی
جواد یکتای0071944028گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28تحویل نامه اتحادیه-برق خودرو
والیه رستم پور1600709990گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28تحویل نامه به سازمان صنعت کامواباف
مهین قاسمی3732020045گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28مدرک برای تمدید تایید نشده هنوز
محمد فاتح0322525667گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28پیگیری تمدید مدرک که انجام نشده بود
رامین میرزایی4900003697گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28معرفی از اتحادیه سپهرسازی اغلام مدارک برای آزمون
گلعذار رحیم نزاد0321738251گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28تایید نمرات نازک دوزی
سید کاظم موسوی4283900311گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28پایان اعتبار کارت کارگری آرماتوربندی
مهدی کوایوندی0069814521گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28پایان اعتبار کارت کارگری ستگ کاری 90مراجعه به تمدید
عیوض صادقی5459277930گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28راهنمایی جهت اعتبار کارت آرماتوربند
فرشاد خزایی3259045163گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28اتحادیه-برق اتومبیل مدارک مورد نیاز جهت تشگیل پرونده
اشرف فیضی0322041929گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28مشاوره گرفتن مدرک نقاشی دولتی -آزاد- ادواری
داریوش محمودی5459976286گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-28پیگیری اعتبار کارت جوشکاری
فلی مجمودی5459021057گواهینامه مهارتاداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرزصادر شده1399-11-28پیگیری اعتبار کارت کارگری
جمال گنجی0322813034گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-11-28مشاوره ثبت نام برق ساختمان کارگری
نوروز گلی1718080271گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک
فخرالدین مهدوی1530879590گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک
هومن ناصربخت0311171206گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک جوشکار18 ماهه
مریم شاد0064488934گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک ارایش و پیرایش
حمید قربانی0311525415گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
خورشید اقدام6189492215گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک قالی بافی
علی شمشاد4890357025گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک
محمود نصیری5459324602گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک کشتکار گلخانه ای
محمود نصیری5459324602گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک
نیما علیخانی0020342527گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تراشکار2
نیما علیخانی0020342527گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک فرز2
گیلاوا زیاری2161727192گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک سازنده تولیدات چرمی
سحر شیبانی4268859888گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک کاربر مواد
محدثه وهابی0016856392گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک کارور -مکانیک
محدثه وهابی0016856392گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک ترسیم نقشه
محدثه وهابی0016856392گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک اسپارک کار
حمید قربانی0311525415گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
علی رضا محمدی0021987890گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
ابوالفضل عزیزی0313052824گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
ارین طهماسبی0023911247گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
سالار شمس کردی1743576943گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
سیدمتین صادقی0440848067گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
محمد سوادکوهی0018977855گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
کریم علی پور6020061515گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک فرز2
مهین سرخوش راد0312125941گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
عظیم خدادادی0016550455گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
علی جمالی0312051131گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
محمد قلی پور2820149421گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
مهدی میرزایی0311996922گواهینامه مهارتاداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرزصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک
مهدی میرزایی0311996922گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
مصطفی معدندار4890286063گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
محمدرضا نوعی0313274691گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
محمد قلی پور2820149421گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
مریم خالقیان0310683815گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک نازک دوز
مهسا فیروزخواه4890231722گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک نازک دوز
رضا نگهداری0311211313گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
ابوذر رفیعی6179801721گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک
میلاد نصیری0311683029گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه14
محسن مهین ترابی0311701426گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
مهدی حیدری0312977816گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
مهدی حیدری0312977816گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
علی رضا ابراعیمی0310960363گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
سامان اکرمی0313731561گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
امیر خسین ایمانی0312424388گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
علی رضا یودینه3610864931گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
امیر یشپا5560381330گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
ابراهیم خسروپور4890491414گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
پیمان احمدی0312762178گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-18تایید مذدرک تلفن همراه
میلاد سیفی0311509169گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک
حمیدرضا بایگان0310804299گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک برق خودرو
احمد محمدزاده0056687672گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک تون اب
حسین محمودی1719291691گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک
امین جعفری1590143795گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک
سعید محسن پور1570389764گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک برق خودرو-تبریز
ابراهیم مرادی1219465496گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک برق خودرو 1
حامد اریش0313506396گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک
بهاره ناجی1990169481گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
سحر اشراق نیا0323193358گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک ارایشگر دایم صورت
پریسا ایمانی1374066354گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک قالی بافی
سیاوش ابراهیمی0312318782گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک برق خودرو
مونا سلمانپور2640025961گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تشگیل پرونده اتحادیه درودگران
رحمت اله ابراهیمی3934084192گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تشگیل پرونده اتحادیه صافکاری
سید محمد سادات0381095363گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک تعمیر گار لوازم خاتگی
نسترن پورعادلی1753631378گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-16تایید و تحویل مدرک دوزنده لباس
علی اشکار معینی0021493758گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک پکیچ
محمد سعید مظفری0311314821گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
عباس ابراهیم زاده6279513726گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک
ملیحه قریشی0072467738گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک کارور دستگاه چاپ عریض
نرگس باغی0110210931گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک دستگاه چاپ عریض
مجید داوری3992511251گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک
بهجت پوراحمدی4911150424گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک دوزنده گیف
محمد حسین اویسی0322744156گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک 18 ماهه تعمیرگار خودرو سبک
یاسمن بهنیا0311705189گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک پیرایشگر موی
یاسمن بهنیا0311705189گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
یاسمن بهنیا0311705189گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک کاربر مواد
مژگان بهنیا0013877380گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک ارایشگرموی زنانه
مژگان بهنیا0013877380گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
مژگان بهنیا0013877380گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
نیلوفر بهنیا0311983960گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل گواهینامه ناخن
امیر مهدی0311837786گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک برق خودرو 1
مهدی بیات6470049435گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک ارایشگری
نیلوفر بهنیا0311983960گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک پیرایشگر
میلاد پوربساطی3300163706گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک تعمیرگار سرد کننده
محس کلوت0311057314گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک تراشکار 1
محسن کلوت0311057314گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک تراشکار2
یاسمن بهنیا0311705189گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک پیرایشگرموی
حمیدرضا صفدری0321680650گواهینامه مهارتاداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرزصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک فرزکار
جواد عالی نژاد3256824072گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک برق خودرو
حسین کامیار0311363131گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک کارور icdl
علیرضا فصیح5388540421گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک قالی بافی
علی گرزبر4131143046گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک
سعید کاکایی4200172501گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک
لیلا وکیلی3732127044گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
پری خوشبخت3990722409گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک قالی بافی
داریوش عابدینی0051771217گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک
عرفان رضا قلی0312056060گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک برق خودرو
ابراهیم احمدی0310364892گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک تست و تحویل تاسیسات برقی
منوچهر تلوحسینی0320415953گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-15تایید و تحویل مدرک پرورش زالو
ارمین جنتی0312480652گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک پیرایشگر
بنیامین جنتی0311300332گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک پیرایشگر
سید مرتضی غنی زاده2691209962گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک
محمد محمد نمازی0047653515گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک
لیلا زمانی4282054573گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تشگیل پرونده اتحادیه نانوایی
جمشید زمانی4280597693گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تشگیل پرونده اتحادیه نانوایی
زهره عباسی0084103337گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
بهارک خدابحشی0061485926گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک سازنده پایه ماشین
بهارک خدابخشی0061485926گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک نمد مال
کاوس جان بیگی3933339375گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک
فریبا ذوالفقاری0320618838گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تشگیل پرونده تمدید کارت ارایش و پیرایش
سعید حیدری5899973595گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تشگیل پرونده تمدید کارت صافکار
مهدی محمدی0312226896گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک ارایشگر
مختار عبداله زاده1600834396گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک
اقبال رحمت نژاد3760978673گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک
علی رضا علیزاده0311219691گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک کتیا
ناهید مغرور0310718651گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
ناهید مغرور0310718651گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
ناهید مغرور0310718651گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک کاربر مواد
زهره مهری رهبری0062695061گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک منجوق و پولک
وحید فرامرزی1699912327گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک ارایشگر دایم
عباس محمدی0320326799گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک
مریم شاه حمزه0082024022گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-12تایید و تحویل مدرک پیرایشگر موی
مریم شاه حمزه0082024022گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-13تایید و تحویل مدرک ارایشگرموی زنانه
محمد تقی مددکار0600533336گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید پیرایشگر
محمد تقی مددکار0600533336گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تا یید تعمیر گار
رضا دهنوی3241689654گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید کارگری
عاطفه سید نجفی0311669001گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید طراح معماری
سمانه شاه منصوری2219383210گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید پیرایشگر موی
سمانه شاه منصوری2219383210گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید کارت کاربر مواد
شاپسند اسدی3251941380گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12پیگیر تمدید قالی
اباذر باقری0058650091گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید جوشکاری دستی
محمدرضا اذرمی1381134858گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید قالی بافی
رسول نقی خانی0032005431گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید کارت98
عباس جودی5560569641گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12پیگیر نمره ازمون قالی
میثم علی4391944685گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید پکیچ
رضا شراهی0386519005گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تعمیرکار دستگاه های سرد کننده
داود شمع0320319482گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12پیگیری تمدید منبت
سعید اکبری4120340015گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید vt
سعید اکبری4120340015گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید rti
سعید اکبری4120340015گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید ut
سعید اکبری4120340015گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید کارت rt
یونس اکبری1601903367گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید کارت96
سعید اکبری4120340015گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید pt
سعید اکبری4120340015گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید مدرک mt
کبرا بصیرنیا2669244939گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید پیرلیشگر
مصطفی امانلو0079336825گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید مدرک
فرشته امانی0019502321گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید مدرک
مجید صادقی0310095700گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید کارگری
معرفت حسنلو5879623051گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید کارگری
مریم میرزایی2722584621گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید نازک دوز
زهره شاه مرادی0759723966گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید نازک دوز
زینب کریمی0311762123گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید نازک دوز
فائقه توکلی2680282248گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید نازک دوز
فرشته شریعتی0480282706گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید نازک دوز
سمن دهبان2680216873گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-12تایید مدرک نازک دوز
امیر حسنی0073310743گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک درودگری
احمد کشوری0012119520گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک فتو ولتانیک با نرم افزار
حامد کشوری0012119520گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک فتوولتانیک
مریم جمالی0311239323گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
سکینه رکوتاه0871565188گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک قالی بافی
رسول عسگری5399497786گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک ازمایش قطعات صنعتی
رسول عسگری5399497786گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک بازرس قطعات جوشکاری
رسول عسگری5399497786گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید مدرک تفسیر فیلم
علی ذوقی0322849144گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک
رقیه دیلم2269411323گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک نانوایی نان حجیم
وحید دلاوری1540085783گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک
نگین رهبرزارع0311055036گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
فاطمه ایزیار0311573436گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
لیلی معصوم زاده0323371434گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
منصوره لطیفی4130777572گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
پروانه سبلیمانی3300247861گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید و تحویل مدرک ضخیم دوز
نیما جوادی0014910608گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید کارگری
امیر شریفیان1530296821گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید کارت کارگری
ژاله شیرازی0054805996گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید مدرک
بیرامعلی علی پور2801296082گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید کارگری
مجتبی عبدالملکی5849342941گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-09تایید کارگری
شیوا خلج0311610201گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
انسیه نورابادی0323696066گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک ارایشگرموی زنانه
انسیه نورابادی0310969069گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
مهشید هاشمی0323507141گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک ارایشگرموی زنانه
ملیحه دودانگه0323696066گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
ملیحه دودانگه0323696066گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک پیرایشگر موی
ملیحه دودانگه0323696066گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک ارایشگر موی زنانه
ملیحه دودانگه0323696066گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
ملیحه دودانگه0323696066گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل گواهینامه ناخن
ملیحه دودانگه0322369606گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک ارایشگر دائم
ملیحه دودانگه0323696066گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک کاربر مواد
ابراهیم صمدی0451096916گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08اتحادیه اره تیز کنی
مصطفی اسفندیاری3979641041گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-11-08تشگیل پرونده اتحادیه
علی عبدالهی0550173595گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تشگیل پرونده اتحادیه
میثم جعفری0310840661گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-11-08تشگیل پرونده اتحائیه نانوایی
منیژه نظری0323522211گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک
پروانه اقا صفری0058242023گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک نازک دوز
زهرا رضازاده0011344733گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
زهرا رضازاده0011344733گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید ارایشگر ابرو
حمید شوندی0323788289گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک
زهرا رضازاده0011344733گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک کاربر مواد
زهرا رضازاده0011344733گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک ارایشگرموی زنانه
فاطمه ملکی ایرانی0323070566گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک دوزنده گیف
زهرا رضازاده0011344733گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک پیرایشگر موی
زهرا رضازاده0011344733گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل گواهینامه ناخن
زهرا رضازاده0011344733گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک ارایشگر دایم
معصومه علیزاده0036373834گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
معصومه علیزاده0036373834گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
اصغر جوینده1729464424گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک
مریم حضرتی0322885991گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک پیرایشگر موی
مریم حضرتی0322885991گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید مدرک پاکسازی صورت
مریم حضرتی0322885991گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک پیرایشگر موی
علی رضا نجفی0322555183گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک
حجت خوش نیت4130655906گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک
مائده هداوند4160254756گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک پاکسازی صورت
غلامرضا رجب نیک0041788486گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک
سرخوش محرمی5198558850گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08پایان اعتبار کارت کارگری
حجت اله یونسی4270509287گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک
محمد علی خیری1600457282گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک
سینا سهیلی فر1590318080گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک
حسین فرجی1590392027گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک
لیلا جلالوند3250756261گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک قالی بافی
جواهر افتخاری5389288688گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تمدید مدرک قالی بافی
بهجت اقامحمدی5389246756گواهینامه مهارتاداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرزصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک
محمدرضا رسام0323403522گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک
حامد بایگان0310382459گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک برق خودرو
سهراب کرد5388776689گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک
زیبا اژدری0021749272گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
زیبا اژدری0021749272گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
زهرا قنادی0060753463گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک نفاش مدادرنگی
سپهر روحتافی0313717461گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-08تایید و تحویل مدرک کاربر
یعقوب درویشی0491822545گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید کارگری
مریم یدرنجی0019434022گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید متعادل سازر
مریم یدرنجی0019434022گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید ارایش و پیرایش
سروناز بهمن دار0310201871گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07ارایش و پیرایش
مهدی قاید0311809146گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید پیرایشگر
نوشین حیدری0946737630گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید پیرایشگر ابرو
رمضان جمالی5198175021گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید قالی بافی
حنانه السادات رستمی4940079961گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید مدرک
صالح احمدی5199121596گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید کارگری
مجم الدین کشت افشان3961252025گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید کارگری
بهنام محمدی1610128257گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید کارگری
علیرضا همتی3256623484گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید جوشکاری دستی
ملودیا مشهدی0069089787گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07پیرایشگر زنانه
ملودیا مشهدی0069089787گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07کاربر مواد
ملودیا مشهدی0069089787گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید ارایش و پیرایش
ماوریا مشهدی0069089787گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید ارایش موی زنانه
محمد محمدیان6359145261گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید کارت کارگری
فرزانه میکایلی1590288726گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید ارایشگر موی زنانه
ندا فاخری1590288726گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید کاربر مواد
ندا فاخری1590288726گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید متعادل ساز
ندا فاخری1590288726گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید ارایش و پیرایش
ندا فاخری1590288726گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید کارت ناخن
فرزانه میکایلی0311279627گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید ارایش و پیرایش
فرزانه میکایلی0311279627گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید متعادل ساز
مهتاب حیدزی4282190515گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید کارت
مجتبی ثروتمند0323839411گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید مدرک
خوشقدم نسا2949275257گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید کارت
زلیخا سلکی3962064230گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید کارت قالی بافی
معصومه خزایی3960354878گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید کارت قالی بافی
ارسلان ازارشی1551253399گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید مدرک
یدالاه علیزاده1600899358گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-07تایید مدرک
مصطفی خرمی0058725695گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل کارت
فریبا ایرانی زاده0052993817گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک نازک دوز
فریبا ایرانی زاده0052993817گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک ضخیم دوز
رقیه رشیدی خو0058437886گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
مهدی تربتی0311824277گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
مریم ترک4218473862گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک متعادل سازی
مریم ترک4218473862گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک کاربر مواد
حانیه گلشن فروغ0311006574گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
حانیه گلشن فروغ0311006574گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک ناخن
حانیه گلشن فروغ0311006574گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک ارایشگر موی زنانه
حانیه گلشن فروغ0311006574گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
حانیه گلشن فروغ0311006574گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک پیرایشگر موی
حانیه گلشن فروغ0311006574گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید کاریر مواد شیمیایی
حانیه گلشن فروغ0311006574گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایش
مینا عزیز0060456132گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
قاسم محمدی4372324294گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
نبی اله نصیری4372325126گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
داود محمدی4370467810گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
علیرضا جعفری0069837511گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
زهرا کوهبر4890037373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
زهرا کوهبر4890037373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک ارایش و پیرایش
زهرا کوهبر4890037373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
زهرا کوهبر4890037373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک ارایشگری
مجتبی منصوری0310751640گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک فرز
نسرین قربان فیلی1930998546گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
نوراله مرادی2229901591گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
مرضیه نظری0گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل گواهینامه ناخن
زبیده قنبری0046720006گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04پیگیری تمدید قالی بافی
حسن سلطان زاده4899949529گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04پایان اعتبار کارت
پوریا بابایی0061206296گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک در و پنجره
سجاد نوایی0323521142گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
ابراهیم خبردوست0310282081گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
منصوره اشکاری0019989210گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک دوزنده گیف
منصوره اشکاری0019989210گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک طراح و نقاش
مریم هادی مقدم0059899670گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک طراخ و نقاش
معصومه بافهم1717520421گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک پوشاک
معصومه بافهم1717520421گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک طراحی دئخت
معصومه بافهم1717520421گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک چرم پوست
ناصر اسدی1710152826گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
طاهره احمدی0323498213گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04پایان اعتبار کارت
محین گراوند4219841369گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
مصطفی وایان3933198674گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
محمد ولیان3930387743گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
حبیب غلامی4310595936گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-04تایید و تحویل مدرک
بهرام ناکینی3990892861گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک
عبدالرحیم رحمانی0153303794گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک
مجید نوروزی3934329144گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک
احمد الهویی0323161561گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید مدرک رنگ کار مبلمان
احمد الهویی0323161561گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک برق خودرو
داود محمدی4370467810گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-11-02پایان اعتبار کارت
معصومه خالصه4898237088گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک
عصمت سازور0828786534گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک
علی احمد خدابنده لو5099658598گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک
قربانعلی اینالو5389568761گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک
حمید اینالو5389980956گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک
سمیرا کلانتری0060227672گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
سمیرا افلاکی0013058940گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
فاطمه خدادادی3300068452گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
مرضیه حیدری0943016258گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
مرضیه حیدری0943016258گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک ارایشگر دایم
مرضیه حیدری0943016258گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
مرضیه حیدری0943016258گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
فاطمه امیرصدری0066022355گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
فاطمه امیرصدری0066022355گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
فاطمه امیرصدری0066022355گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک ارایشگر دایم
زهرا پیرعلی0069870993گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
زهرا پیرعلی0069870993گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل گواهینامه ناخن
مهناز صفایی قر1370792352گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک پیرایشگر موی
راضیه دارابی0059191309گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
راضیه دارابی0059191309گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
راضیه دارابی0059191309گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید کاریر مواد شیمیایی
راضیه دارابی0059191309گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
راضیه دارابی0059191309گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک ارایشگر دایم صورت
ندا یزدی1911185373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک ارایشگر دایم
ندا یزدی1911185373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید کارت متعادل ساز چهره
ندا یزدی1911185373گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
سپیده بخشی0012979996گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
زهره افغمی0372081711گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
زاضیه محمدی4280829225گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک ارایشگر دایم صورت
رقیه زضازاده0060269138گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک ارایشگر دایم صورت
الناز کاظمی0310739969گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-11-02تایید و تحویل مدرک پیرایشگر موی
اکرم فیروزی0051074192گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک کشتکار گلخانه ای
اکرم فیروزی0051074192گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک نانوایی نان حجیم
اکرم فیروزی0051074192گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک زنتور عسل
اکرم فیروزی0051074192گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک سبزی
حمزه نصیری5600005105گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک
معصومه نصرتی4911136871گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک تفاهم نامه
مریم اسدی0385253311گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک
سعید نامور0323234161گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک
سپیده ولیزاده0081073860گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
انیتا یوسفی0311929079گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو و صورت
انیتا یوسفی0311929079گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک متعادل سازی
نیلوفر رجتی0022538798گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک متعادل سازی
زهرا سلطانی0311244793گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
شراره سلطانی0080790453گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
زینب قره داغی5450072201گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
عادی شنوا1620958376گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک
فهیمه قلیزاده6309972898گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک نازک دوز
فهیمه قلیزاده6309972898گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک
اعظم فیاضی0065606401گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک
سعید موسوی4172354122گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک
رضا قنبری4900899755گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک
محمدرضا افشاری0322132789گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30خسابداری تکمیلی
محمد انجیل0320948757گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل مدرک
معصومه سناوند0065330145گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید و تحویل گواهینامه ناخن
علی حاتمی0759887403گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-30پایان اعتبار کارت
گریم کریمی1719731632گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید مدرک
ناصرز اسدی1710152826گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-30پایان اعتبار
رقیه کلهر0323062962گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30اشپز غذای فوری
سارا عبدی0072217634گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30کافی شاب
منا غریب2640181831گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30شیرینی پزی
ارین کریمی0200168886گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30بررسی نمره عملی
فاطمه عبدالمحمدی0311536387گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30شیرینی پزی
فاطمه سلیمانی2219365751گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30غذای فوری
حمیده دهقان نیری0321582047گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30اشپز غذای فوری
جواد فولادی0078162122گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-30پایان اعتبارکارت
علی محمدی4200007959گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید کارگری
فاطمه پروینی4285403323گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30اشپز غذای فوری
دانش پورتهرانی0062016113گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید شیرینی پزی
پریسا بیلغوشی0081558503گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-30تایید سالادساز
زهرا ارسیان0079402615گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک
علی رضا عابدیان0322789771گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک
وخید اتشگاهی0310013003گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک
ربابه ناموری1719945896گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
ارزو اکبری0084148667گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تشگیل پرونده تمدید کارت معرق
فلاحت یدایی1718601840گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
فاطمه بزی4880301183گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
فاطمه بزی4880301183گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید کارت کاربر مواد شیمیایی
فاطمه بزی4880301183گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29ارایشگرموی زنانه
فاطمه بزی4880301183گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک متعادل سازی
فاطمه بزی4880301183گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک پیرایشگر موی
فاطمه بزی4880301183گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل گواهینامه ناخن
خدیجه یدایی1372859934گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-29تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
محسن زحمانی0051749432گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29پایان اعتبار کارت
حسین فلاح0054407508گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک
محسن هاشمی0310477840گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک
محبوب پرتوی جو1719744009گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29پایان اعتبار کارت- مراحعه به اداره پست
تهمینه دریابار3873529238گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک
بهاره اکبری2700058062گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک
مظاهر مرادی4270750677گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک
نازنین حقیقی0925184128گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک ضخیم دوز
پریسا بیلغوشی0081558503گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک دسرساز
فاطمه نادری0049675109گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک
محدثه اقابرارزاده0059725729گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک قالی بافی
معصومه عسگری0311968521گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید متعادل ساز
ملیکا نیک بخت0312012519گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید پیایشگر
ملیکا نیک بخت0312012519گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29ارایشگر موی
فردوس یوبیدی1741358639گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید ارایشگر و پیرایشگر
شهنوز لرزمانی6279893261گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-29پیگیر تمدید مدرک78 نقاش خودرو
محمد عزیزیانی4949818503گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-29تمدید نشده
سمیه محمد بیگی0071865292گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29خراش روی فلزات
جواد ساعی0078365376گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-29تایید و تحویل مدرک
علیرضا صفدری0320120724گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تشگیل پرونده تمدید کارت تراشکاری79
علی گودرزی0016972007گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک
جواد صدقی0322067431گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک
اسیه حاتمزاده5449758537گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
علی جلیلی0322276667گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک گازco2
یوسف کریمیات4209637981گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک
حسین اسدی2283157961گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک تون اب
حسین اسدی2283157961گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک برق خودرو
حسین اسدی2283157961گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک تعمیرگار سواری
محمد حسینی راد2830107225گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک
اقا علی پیغامی1717344887گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک
میثم مجلسی2700023234گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک پیرایشگر
علی رضا صفری3310143708گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-27پیگیری نتیجه ازمون عملی دوم
ربابه خیرالهی1372830741گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک گردشگری
سیف اله مشایخی1533059071گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک
رضا نوری1719299757گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک
بهروز اکتری0310700035گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27پایان اعتبار کارت
زهرا فرازنده0073532568گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک
پوران قاسمی0049190636گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تمدید مدرک
نسترن فاضلی0311567665گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-27تایید و تحویل مدرک کاربر مواد
سوسن زارعی3253756610گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-17تایید و تحویل مدرک پیرایشگر
مطلب پورعلی1671473302گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک
زهرا حسینی3001595892گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
زهرا حسینی3001595892گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک کاربر مواد
حسین خزایی3950327691گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک
لیلا مولایی0310578493گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک
سیزعلی کریمی4011261947گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک
توران دهقانی6179182744گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک
فاطمه عسگری0312871449گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
مریم فرجی3932909135گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
لیلا مرادی3780786801گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24پیگیری مدرک کردستان
وحید حبیب زاده0011735351گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک
فاطمه صادقی0312930453گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک نازک دوز
فاطمه صالحی0079958249گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک ضخیم دوز
فاطمه صالحی0079958249گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
زهرا محمدی1590295277گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک کاربر مواد
زهرا محمدی1590295277گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک موی رنانه
ایت الله کردلو4371662390گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک
مایده مولایی1520515510گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
سحر شجاعی0310032296گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
سه ناز دیوسوار0312474652گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
حمید احمدوند0312076304گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک
مهدی احمدوند0312061031گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تایید و تحویل مدرک
فاطمه رحیمی0054675804گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-24تمدید مدرک
منصور کریمی5049018366گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک
محمدرضا غعلان0079789978گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک
محمد علی داودابادی0075531471گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک
سارا کریمی4490064950گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک
یوسف وحیدی3980121194گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک
عاطفه گلشنی0311292658گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تمدید مدرک
وجیهه افریدون4720708315گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تمدید مدرک
عظیم موحدی0320265978گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک
اسماعیل جوادی1601062389گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک
ایوب جعفری3860062794گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک
یعید اکبری3240813327گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک پیرایشگر
صغری تلیکانی0321673514گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک موی رنانه
مهدی نصیری4890451651گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک پگیچ
حسن ابراعیمی1602926931گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک پگیچ
حجت صالحی1671710622گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک
جیدر منصوری1719709009گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23پایان اعتبار کارت
شیدا تیموری4190702994گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک ارایشگر موی زنانه
ناهید گرمه4190412325گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
ناهید گرمه4190412325گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23خودارایی زنانه
فدم یار محمدی4282567945گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23کارگر نانوایی
علی ابطحی4282569530گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23کارگر نانوایی
سعید محمودیه0084192674گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تمدید مدرک کارگری
میثم عربغانی0313069921گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-23تایید و تحویل مدرک پیرایشگر
زیبا نوروزی1520144784گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-22تایید و تحویل مدرک متعادل ساز
زیبا نوروزی1520144784گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-22تایید کارت پیرایشگر موی زنانه
رضا دبیری0072402709گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-22تایید و تحویل مدرک
احمد طحانی0493534679گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-22تایید و تحویل کارت پگیچ
مرتضی سامانی0493174613گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-22تایید و تحویل مدرک پکیچ
رضا دبیری0072402709گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-22تایید و تحویل مدرک پکیچ
صفرعلی حقی5459043026گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-22تایید و تحویل مدرک
مهری حنیفه5459841488گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-22تایید و تحویل کارت
محمد رمضانی1960511084گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-22تایید و تحویل کارت پیرایشگر
مهدی بیرامی0452464511گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-22تمدید لوله گشی
مهدی فرجی0075674394گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-22تایید و تحویل مدرک
ایمان رزاقی0013906569گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک سال97
عزیزه فاسمی4283164763گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-21تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
اصغر امامپور1530488958گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تمدید مدرک کارگری
کریم محمدی6149735966گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک کارگری
مهدی فرجی0075674394گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
سارا امیری0024387061گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
الهام محمدیان0322685222گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
مسلم قربانزاده0062948563گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
سیده سعیده قاسمی0012885312گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک نازک کار چوب
سارا امیری0024387061گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
حسین کابلی فر6589824266گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
محسن خورشیدی0078487498گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
ایوب حاتمی5870005892گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
کریم محمدی6149735966گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
صمد سعادتی0820087610گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
مریم امیری0321873661گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
اصغر امام پور1530488958گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک برق کار
شهرام جمشیدی0322320895گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
شهرام جمشیدی0322320895گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک پکیچ
خامد قلخانی5849711708گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-21پایان اعتبار کارت- مراحعه به اداره پست
اسماعیل رنجپور0010800360گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تمدید کارت تعمیر اتومبیل های سواری
محمد حسین برزگری0313026882گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک برق خودرو
نیلوفر پورغلی0311530559گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک مونتاز رایانه
کامل رحمانی1620143690گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-21پیگیری نتیجه ازمون
جلیل دینی1602954852گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-21پایان اعتبار کارت- مراحعه به اداره پست
روح الله کردلو4372475349گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
کریم سعیدی1718900783گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
عادله رنجبر0060935669گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
نرگس رضایی1229924051گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تمدید کارت تفاهم نامه
محمد علی کریمی5939782078گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-21پایان اعتبار کارت- مراحعه به اداره پست
مجتبی صالحیان0321810686گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
احسان عبادی0063222299گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
طیبه عباسی0323338453گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک نازک دوز
طیبه عباسی0323338453گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک نازک دوز
علی فخارپناه0011381132گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
حسن احمدی0323902804گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
محبعلی علی محمدی0620843934گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک
علی عبدی0312664923گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-21تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
ساره دهنوی3100066189گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک
ساره دهنوی3100066189گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید کارت پیرایشگر موی زنانه
ساره دهنویی3100066189گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
اکبر شجاعی0076281892گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک
محس کوهی0311834205گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک پیرایشگر
علی کابلی4283392286گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک
ساره دهنویی3100066189گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
ساره دهنوی3100066189گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
ساره دهنوی3100066189گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید کارت پیرایشگر موی زنانه
مسعود شجاعی0074044184گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک
شمسعلی رجبی4280702756گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-18تشگیل پرونده اتحادیه شمسعلی رجبی
علی درویشیان0310864208گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تحویل تاییدیه مکانیک
محمد امین ارشادی0073598402گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک
فاطمه کاظمی شهر0310329574گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
نفیسه سیمی چو0312623836گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
حدیث مرسی6150120880گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
زهرا دادرسان0320668916گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک خدمات تغذیعه
مریم کمالی0310850525گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک خدمات تغذیعه
زهرا اسدی6029718878گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک سالم زیستن
سمیه یزدانیان0311814905گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک سالم زیستن
فرزانه شاه علی0034836675گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک سالم زیستن
بهنام روفی1639902120گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-18تایید و تحویل مدرک
محمد عاببدینی0311379907گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
رامین حسن زاده0310259614گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16پیگیری نتیجه ازمون لوله گشی91
مرضیه نعمتی0310968976گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
مهین قاسمی3732020045گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
رضا ظفری3962291067گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
فریبا چوبدار2592495304گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
امیر خسین علی پور0312833733گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک متعادل ساز چهره
میلاد محمودی0323754661گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
حمید شکیبا3873509423گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
پرویز قنتری1708900403گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
حسن عططایی1377294961گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک پرورش زالو
محمد عاببدینی0311379907گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
سارا کیان0311051464گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک پارچه ساز تزیینی
شیوا سلطانی1610412176گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
معصومه رجبی6179171289گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
رامین محمدی1534152377گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
خجت اله نعمتی0061632694گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
علی سلیمانی1719958858گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
مهدی نعمت زاده0065331834گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک ابگرمگن
مهدی نعمت زاده0065331834گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک گازسوز
مهدی نعمت زاده0065331834گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک پکیچ
فریده نعمت زاده0048835420گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
فرزانه بدرپور1373961139گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
علی نصرتی0322834376گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
فرزانه مقدسی0453661262گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تشگیل پرونده تمدید کارت عکاس عمومی
رضا نصرتی0323456634گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
امیر خسین عیوضیان0312449933گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
ابوطالب کردی0320182053گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
مهدی اسمعلی0322575362گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
احسان ولی پور1540670181گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل مدرک
محمد احمدزاده0382640624گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-16تایید و تحویل کارت
خسام حسینی0084180579گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تحویل تاییدیه تعویض روغن
راور شمعالدینلویی0320319482گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تشگیل پرونده تمدید کارت صنعت چوب
اذر فرهنگیان3358143937گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
جواد محمدزاده0873138325گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تشگیل پرونده تمدید کارت لوله گشی گاز خانگی
زینب شرفی0778583872گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
حمزه بابا محمدی0322361060گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک تراشکار
حمزه بابا محمدی0322361060گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک فرزکار
خمزه بابا محمدی0322361060گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تشگیل پرونده تمدید کارت cnc
سیران صمدی3733248406گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل گواهینامه ناخن
سیران صمدی3733248406گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
سیران صمدی3733248406گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید کارت پیرایشگر موی زنانه
سیران صمدی3733248406گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک کاربر مواد
سیران صمدی3733248406گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک پیرایشگر موهای زاید
سیران صمدی3733248406گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک متعادل ساز
سیران صمدی3733248406گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید کارت پیرایشگر موی زنانه
جعفر مشیدی6170147253گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک پیرایشگر
امنه شوشتری2710015331گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک
علی رسولی5399925125گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک
سمیه بابایی0322345911گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک قالی بافی
سمیه بابایی0322345911گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک گلیم باف
الهام اشجمی0055351271گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک
احمد محمدزاده0056687672گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک
امید حقانی0011279575گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک
مهدی فراهانی6479917065گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک
لیلی رشیدی4011790575گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
لیلی رشیدی4011790575گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل گواهینامه ناخن
لیلی رشیدی4011790575گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
لیلی رشیدی4011790575گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14جابجایی ساعت ازمون ارایشگر و پیرایشگر
رضا امیری1520062532گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک
مجمد زمگنه3933734381گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید مفقودی لوله گشی
نیلوفر علیخانی2210064473گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14نازک کار چوب
مرضیه اسلام نواز1651650208138گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک دوزنده لباس عروس
مرضیه اسلام نواز1650208138گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک نازک دوز
معصومه مرادی4283834920گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-14تمدید مارت زنجان- مشاوره
عبدالحمید سلیمانی1370718772گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-14پایان اعتبار کارت
فریده سخت نزاد0048835420گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید کارت پیرایشگر موی زنانه
فریده سخت نزاد0048835420گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک کاربر مواد
نوید عابدیان2297059744گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-14جابجایی ساعت ازمون
شعله ملکشاهی0074630636گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک کار بر مواد
شعله ملکشاهی0074630636گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
اکبر کرمی1602220761گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک
سارا محمدی0071417095گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تمدید مدارک
سارا محمدی0071417095گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14مشاوره برای تمدید مدارک یال های 89 و ئ90
سجاد جهانی0310584043گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک
رسول فرجی6369910661گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک
نبی اله جعفریان0323899935گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-14تایید و تحویل مدرک
معصومه فدایی0901338125گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-11پیگیری نتیجه ازمون عملی گذشته بود
مهدی نیازی راد4890241191گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک
سید حسین حسینی0558655009گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک
منصور کریمی5049018366گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11پیگیری تمدید کارگری
اذر طهماسبی0491864655گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک 98
محمد رضا غفاری0440758211گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک
سمیرا افضلی0324021607گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تحویل نامه تاییدیه طراح روی شمع به سازمان صنعت
علی سلیمانی0940889692گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک
فرشید عبادی1602070849گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک
بهناز سالاروند4849468535گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک متعادل ساز
اسماعیل افشاری6179612730گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک
وحید مسلم بند2753681902گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11پایان اعتبار کارت
فریده مجیدی3859091220گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-11تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
مسلم معدنی پور0071486062گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تشگیل پرونده تمدید کارت جوشکاری فولادی
مسلم معدنی پور0071486062گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-11تشگیا پرونده تمدید جوشکاری ارگون
علی رضا نجفی0322555183گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11پایان اعتبار کارت- مراحعه به اداره پست
مهدی پیری5849932259گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11اتحادیه
حمید اسماعیلی0052295206گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک مصنوعات چوبی
حمید اسماعیلی0052295206گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک جوشکاری
مهدی سلکی3962663479گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک
اسلام میرقلی0322827582گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک
زهرا شعبانی4282788941گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک
علیرضا هلالی0311358195گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرکMT
زهرا کریمی1600791069گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک
هما ذوالفقاری2949265138گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
ملک ناز اکبرزاده2949265138گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک قالی بافی
رقیه نعمتی2960115686گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
رقیه نعمتی2960115686گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
رقیه نعمتی2960115686گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید کارت پیرایشگر موی زنانه
اشرف کاتوزی4310272878گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید کارت پیرایشگر موی زنانه
اشرف کاتوزی4310272878گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک ارایشگر و پیرایشگر
اشرف کاتوزی4310272878گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل گواهینامه ناخن
اشرف کاتوزی4310272878گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
مریم مهرابی3933167299گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-11تایید و تحویل مدرک
فریده مجیدی3859091220گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-10-11پایان اعتبار کارت قالی ربافی
معصومه جمالی0079854052گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
محبوبه ظفرکند2721644610گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
طیبه پروینی3258384045گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک ارایش پیرایش
پیام کرزیبر4133137507گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
صادق کیانپور0010395075گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک پیرایشگر2
صادق کیانپور0010395075گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک پیرایشگری
ساسان علیمردانی3240212307گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک پیایشگر
سکینه رکوتاه0871565188گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
خورشید اقدام6189492215گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
فاطمه جنیدی0150346352گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک فتوشاب
زهرا خانجانی4072581216گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک طراح نقشه فرش
فاطمه جنیدی0150346352گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک کارور
گل چهره نادری5609801109گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
باغداگل اسدی5609800986گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
نسرین عسگرشاهی0310228409گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
مریم عسگرشاهی0601449411گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
علی رضا اقدام0320266524گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تشگیل پرونده تمدید کارت قالی بافی
ناهید احمدوند3979920615گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک متعادل ساز
ناهید احمدوند3979920615گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک ارایشگری
اصغر صادق نسب1653162457گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
مریم شاهسواری3970044431گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
محمد علی اسدی4899845553گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
مراد کیایی3979763781گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
مهدی بوکانی4899434448گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک ارایشگر دایم
بهزاد نوری4360120168گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تمدید مدرک نصب و سیم گشی
محمد حسن زاده0081006251گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک پکیچ
ثریا حسین پورلداری2062261764گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
مهتاب حسینی نسب0014955296گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
ابراهیم رنجبر08399585250829958525گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
فاطمه اپرا0312032064گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
فاطمه اپرا0312032064گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
فاطمه اپرا0312032064گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
مصطفی طالقانی0070194696گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
عطا شهبازی3859406027گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
مهرشاد قلیج خانی0311497926گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
نصیبه خضرلوی2909698548گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
زهرا حسینی2909678105گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک مانتو دوز
معصومه کفایتی0014998556گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
الهام صدری0084088354گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
سمیه فلاح0321815548گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
اکرم کاظمی0011473215گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
سنا صحرایی2500368130گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
آزاده رعنایی0062699407گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
سمیه شاه فلی0057898170گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
نغمه شاه محمدی4900136298گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک نازک دوز
شبنم بیات4280632286گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک ارایشگر موی زنانه
شبنم بیات4280632286گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید کارت پیرایشگر موی زنانه
شبنم بیات4280632286گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
محمد دهقانی0323597955گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-09تایید و تحویل مدرک
امید اسکندری0322322006گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک
مینا واحدی0076196615گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک موی زنانه
مینا واحدی0076196615گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل گواهینامه ناخن
مینا واحدی0076196615گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک متعادل سازی
حسام سلجوقی0311225713گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک
فاطمه نوری1464841578گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تمدید قالی بافی
شاهپسند اسدی3251941380گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تشگیا پرونده تمدید قالی بافی
علی رضا غتاحی4848564336گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید نامه اتحادیه اره تیز کنی
صبری صادقی3340687501گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک
مرتضی اصغری0312267266گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک پیراتیشگر مردانه
مریم حاتمی0321928970گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک پیرایشگرابرو
سارا پارس مهر23002300714851گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک ارایشگر پیرایش
فایزه اسد0312290497گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک ارایشگری
محدثه صبوری0311661580گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک متعادل ساز
ماهرخ شجاع6660096663گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
ماهرخ شجاع6660096663گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل گواهینامه ناخن
ماهرخ شجاع6660096663گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک ارایشگری موی زنانه
ماهرخ شجاع6660096663گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک پیرایشگر مو
سیده السلدات حسینی نیا0321668340گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید کارتارایشگر
نسرین حسین پور0067747035گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید کارت نازک دوز2
نسرین حسین پور0067747035گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید کارت خیاط
سارا فرنوش0942058976گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید کارت نازک دور
منصره نیکجو2000586007گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید کارت نارک دور
حسن شوندی0323276865گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید کارت ناخن
امیر محتشمی0312657455گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تاییدکارت
زینب الهیاری0322170397گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید کارت کاربرد مواد شیمیایی
زینب الهیاری0322170397گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید کارت متعادل ساز چهره
زینب اله یاری0322170397گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید کارت ناخن
زینب اللهیاری0322170397گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07ارایشگری موی زنانه
زینب الله یاری0322170397گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید کارت پیرایشگر موی زنانه
یاسمن مالکی1741714117گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07نازک دوز
سعید جعفری0012379301گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تحویل تاییدیه تعویض روغن
زهرا طالبی0311692052گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07نازک دوری
اذردخت خدایرندی3800869322گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07نازک دوری
زهره نیک فر0068909071گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07خیاط لباس شب
مریم محمدی پور0311169163گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07نارک دوزی
یادا یگانه1757011234گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07نارک دوزی
هاجر امینی0322286549گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل کارت قالی بافی 2
هاجر امینی0322286549گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل کارت قالی بافی 1
رضا نوری0321296893گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07پایان اعتبار کارت
حمید مقدم0323994504گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل کارت
مادلین حسن زاده0068705859گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل کارت
فاطمه حاجیان0083819924گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید وتحویا کارت
احمد محمدی0057450277گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تاییدو تحویل کارت
زینب منتظری0938788361گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تاییدو تحویل مدرک
سولماز رضازاده1372056599گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک
وحید رحیمی0550256296گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک
منوچهر بهرامی6189568599گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک
مسلم مومیوند3961485291گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک
برات پوستین دوز6279630269گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک
محسن همتی3359549120گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک
پریسا یوسفی1882274581گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-07تایید و تحویل مدرک
مریم دانیاری0313232946گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
اکرم صالحی0322782279گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
رضا نادعلی4132207358گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
عبداله محمدی5600004834گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
ابراهیم محمدی پور5609971667گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
ابس نصیری5600002025گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
فاطمه نعمتی3781341437گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
بیتا کربلایی4591225781گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک ارایشگری
ابوالفضل شاطری0024892017گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
ارش اصیل زاده1810417090گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک نقشه گشی تاسیسات
بهاره نادری0010298983گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک عکاسی دیجیتال
محمود رشیدی1639813578گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04پیگیری تمدید
زهرا میرزایی1363331833گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
فاطمه کریمی0311925774گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک متعادل سازی
ازاده اسدی1860334830گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
رقیه رفتیانی0670418897گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک متعادل سازی
لیلا ملکی0311056237گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک متعادل سازی
مریم شوندی0311858090گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک گریم
زهرا نظری1590310853گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
حمیده روانی1717262244گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
مصطفی جهاندیده0440190592گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
ایمان مطیع0020004451گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
میثم گلی وری0323521533گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
مهناز مظفری0057385793گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
بهزاد نوروزی2669706045گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
سمیه قنبریان0702646301گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک ناخن
سمیه قنبریان0702646301گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک ارایشگری
برات شعبانی5099398030گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تاییدیه تعویض روغن
حبیبه شیخی0946074739گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک ناخن
حبیبه شیخی0946074739گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک موی زنانه
فایزه محرمی3875498798گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04پیگیری نتیحه ازمون
نیکو اسلامی0022211179گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04پیگیری نتیحه ازمون
حبیبه شیخی0946074739گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک پیرایشگری
حبیبه شیخی0946074739گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک ارایشگری
ساحره نفوشا3258678383گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک ارایشگری
ساحره نفوشا3258678383گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک ناخن
ساحره نفوشا3258678383گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
معصومه عظیمی0058495568گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
ربابه حسنی0321998121گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک قالی بافی
محبعلی علی محمدی0620843934گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
محی الدین نوری2948961361گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک مکانیک
ریحانه شجاع0012099287گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک ارایشگر
سپیده باقری4120295079گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک پیرایشگری
سپیده باقری4120295079گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک متعادل سازی
امید کاضمی2270110463گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک مدیر انبار صنعتی
امید کاظمی2270110463گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک تعویض روغن12
امید کاضمی2270110463گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک کاافرینی
محمد اسلامی0938787659گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
مرتضی بهشتی1630314366گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
رحیم نادری5669601017گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-04تایید و تحویل مدرک
الهام کامران فر1829059629گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک کباب زنی
الهام کامران فر1829059629گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک شیرینی پزی1
علی صفری0312837682گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
محمدرضا ازرمی1381134858گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تمدید قالی بافی
مزگان غتحی3257047266گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
محدثه نورمحمدی0312499078گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
ندا نجفی0060628634گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک نازک دوز
محرمعلی دهقان دار0320293130گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
حمیده سلجوقی0323242065گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
محرمعلی دهقان دار0320293130گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
معصومه مهدیخانی3781139281گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک قالی بافی
قزبس صبوری5049475724گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک قالی بافی
ازاده غلامی0320468429گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
رسول رضایی0323996396گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
اسداله بازیار1533055343گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
سعید باقری0320438139گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک شوفاز گازی
نسرین سبزی3369436078گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
محمد مهدی عباسی0078061768گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
زلیخا سلکی3962064230گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تمدید قالی بافی
معصومعه خزایی3960354878گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تمدید قالی بافی
علی رضا کمالی0320517330گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک کازسوز
زهرا لطفی1061313484گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تمدید قالی بافی
اکرم یادگاری0321637992گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک ارایشگری
حسین محسن زاده1570433585گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک پیرایشگری
کیمیا رلجبر5080160391گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک نازک دوز
رضا خدیوی2739376431گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
رسول بابایی0322607787گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
سلمان مهدوی1729028772گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
نسیم رمضانی0312187254گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
سید مجید موسوی0310264154گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
محمد رضا صالحی0620410019گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
ناصر عبدالملکی0310104386گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
سونا زارعی4000070940گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک کاربر رایانه
سونا زارعی4000070940گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک حسابداری تکمیلی
سون زارعی4000070940گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک خسابداری صنعتی
سونا زارعی4000070940گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک خسابداری مالی
سونا زارعی4000070940گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک حقئق و دستمزد
سونا زارعی4000070940گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک حسابداری
سمیرا منعمی0323285236گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک پیرایشگر ابرو
سمیرا منعمی0323285236گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک کار بر مواد
سمیرا منعمی0323285236گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک پیرایشگری
سمیرا منعمی0323285236گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک ارایشگری
احمد اجمدی0310318122گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-10-02تایید و تحویل مدرک
ارزو مهدوی0310968003گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
مهدیه محمد دوست0312603355گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
حدیثه هاشمی0311447317گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
فریناز غفاری0017909090گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
مرضیه شیری1990135455گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
مرضیه حسینی4311675232گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
ستایش مرادی4901421646گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
پرنیا خسروی0311294634گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
یاسمن کیوان مهر1742568564گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
معصومه رضوانی1742063160گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
مریم ابراهیمی0492125651گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
مریم محمدی0550240519گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
زینب چهارراهی4900938033گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
خدیجه دودانگه4411168545گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
مهشاد معتمدی0311984916گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک ارایشگری
سیف اله رخمانی0323809804گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک کارگری
زهرا نظری1590310853گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
علی زنگنه3309054632گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23اغلام مغفودی کارگری
محمد رضا منصوری3241001369گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک cnc
محمد رضا منصوری3241001369گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک تراشکار
حسین حسین زاده4198582459گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک سواری بنزینی
حسین حسین زاده4198582459گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک برق خودرو
صدیقه سلطانی لرگانی4839765944گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
علی رضا کاره وند5840037494گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
حمیدرضا مقدم0323994504گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
بابک اقازاده0065607074گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-23پیگیری تمدید ارایشگری
صالح حسین زاده1590250443گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
تقی بهروزتزاد1552521011گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-23بررسی تمدید مدرک کارگری
کبری فارسیجانی0532850432گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
فاطمه دودانگه0069820406گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23پیگیری صدور ئکارت الکترنیکی
غلامحسین روحی0322815800گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
مصطفی فرح بخش0321868315گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-23پیگیری تمدید الکتونیکی- مشاوره
رامین حسین زاده1590287878گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
عباس نوده ه0492181357گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-23تایید و تحویل مدرک
منوچهر کریمی0069980772گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تمدید تایید و تحویل مدرک
پرستو علایی0014876167گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک پیرایشگری
پرستو علایی0014876167گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک کاربر مواد
پرستو علایی0014876167گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک متعادل
محسن مالمیر5840050172گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-20اتحادیه مکانیک
حمید حکینی4711092374گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک تلفن همراه
سید عباس میر نورالهی0322628121گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
ابوالفضل صقری1520167830گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تشگیل پرونده اتحادیه صافکاری و نقاشی
حسین طاهر نزاد0082956146گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک کاگری
نوید دردشت0020513569گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک مکانیک صنایع
سپیده رستمی0323841041گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک متعادل
سپیده رستمی0323841041گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک ابرو و صورت
سپیده رستمی0323841041گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک ارایشگری دایم
راضیه رصاف0311474136گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
ثمین امینی0312068700گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک پیایشگر مو
ثمین امینی0312068700گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک ناخن
سجاد موسوی0311596703گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
قاسم دهقان دار4890096779گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
ارمین محمودی1532605870گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک صورت
ارمین محمودی1532605870گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک ناخن
ارمین محمودی1532605870گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک اپیرایشگری
محمد قیروزبخت0310108209گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-20تشگیل پرونده اتحادیه تعویض روغن
ارمین محمودی1532605870گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک پیرایشگری
زهرا خمره ای0323065902گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک ابرو
زهرا خمره ای0323065902گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک ناخن
تثی علیزاده1638353107گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تمدید وتایید و تحویل مدرک کارگری
علیرضا مارایی0018999611گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
امین رمضانی0323492029گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
رضا بلاش0321573722گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
مجید قدیم0059404795گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
داود حیدری0322027233گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-18اعلام مفقودی مدرک حسابداری سال75
علی سبزی4911648821گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
مهشید خدابنده4900772194گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
اسماعیل جهانشاهلو4370657997گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
محسن حق شناس3257245874گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
محسن ترابی0310114837گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18پیگیری ثبت نام کارگری
جلال میرزایی3871342688گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
علی کیا0019472552گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
مجید ساسانی2200038054گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-18پایان اعتبار گواهینامه- مشاوره مسیر تمدید و مدارک مورد نیاز
مهرداد نصرابادی0312033494گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک انبار صنعتی
مهرداد نصرابادی0312033494گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک کارافرینی
مهرداد نصرابادی0312033494گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک تعویض کار روغن
حشمتاله خورشیدی4849238939گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-18پایان اعتبار گواهینامه- مشاوره مسیر تمدید و مدارک مورد نیاز
رضا جهانگیری2751636081گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-18پایان اعتبار گواهینامه- مشاوره مسیر تمدید و مدارک مورد نیاز
اسماعیل طیب لی5029842438گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
جهانگیر کریمی4271436194گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18اتحادیه نانوایان
ر امین رمضانی0310204518گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک پیرایشگری
اصغر فاضلی1630194557گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک کاگری
ناهید ساربانی0083396160گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-18مفقودی خیاطی
مهدی سرشار4899418401گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-18اتحادیه نانوایی- تشگیل پرونده
محمد دین محمدی4360080220گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
امیر علی ابادی3309907090گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
امیر علی ابادی3309907090گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
منوچهر محمدی4371466044گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
هیمن فیضی1768256888گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک کارگری
امور زراعی0021427852گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک توت فرتگی
امور زراعی0021427852گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک سبزی
علیرضا شهبازی0310926505گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
امیر فعلی3359728882گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
حسین نصری3992227091گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
سلیمان زمانی1600107923گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
صبح ناز حمایتی کش1467005908گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
سمیه زاغری0061140181گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
علی کرملو0311980619گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
محمد علی رشیدی3091571742گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
برزو عباسی4209846260گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
رضا جوادی0310495520گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
محمد بشیری4285947439گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
عبداله شکیبایی1533838267گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-18پایان اعتبار گواهینامه- مشاوره مسیر تمدید و مدارک مورد نیاز
محسن مهرزاده5560022608گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
علی اوسط شعبانی5609939259گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک
زهرا مرادی4269482818گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک پیایشگر
زهرا مرادی4269482818گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک کاربر مواد
رهرا مرادی4269482818گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-18تایید و تحویل مدرک متعال
سکینه جلیلی5689884995گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16تجویل مدارک جهت تمدید کارت قالی یافی در جه 2 و گوتهی صلاحیت
فرج اله شعبانی0829725512گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-16تایید و تحویل مدرک
کامران تواضعی4901052101گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-16سوخت رسانی
خدیجه تاجری0322231639گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16سال91 تحویل نگرفته--مرگزالزهرا
حسن قلعه قوند0322530814گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-16تایید و تحویل مدرک
همایون احمدوند3970187192گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-16تایید و تحویل مدرک پیرایشگر
خمیده روایی1717262244گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16پیگیری تمدید قالی بافی- انجام نشده
سعید حاجی0322330041گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16مدرک ثبت نشده
موسی صفری5459040991گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-16پایان اعتبار کارت و مدارک لازم برای تمدید
مخمد علی رشیدی3091571742گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-16تایید و تحویل مدرک
محمود نصیری5459324602گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16تشگیل پرونده برای نمدید مدارک ماهی-هیدروپونیک
صبح ناز حمایتی1467005908گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16پیگیری نتیحه صدور کارت- عذم واریز هزینه
فاطمه قایید4210274917گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-16تایید و تحویل مدرک ارایشگری
ارزنگ طلایی5669337360گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-16پایان اعتبار کارت و تمدید ومشاوره
حمید اکبری0323859267گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-16تایید و تحویل مدرک
زکیه شرعی0873176715گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16پیگیری مدرک قال بافی
محمود نصیری5459324602گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16پایان اعتبار کارگری و ماهیگیری//-اداره پست و اداره//
سمیرا فیضی0322704634گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16بررسی تمدید مدرک صنایع دستی-که هنوز وارد سیستم نشده
رامین فامیلی4011748846گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16بررسی تمدید مدرک قلم زنی
علی مراد خزایی3962030824گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-16تایید و تحویل مدرک کارگری
جلال توکلی4911496738گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16پایان اعتبار کارت و تمدیدکه نیاز به ازمون دارد
عباس نوری زاده4130522191گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16بررسی تمدید مدرک کارگری
عباس شش بریو0310317304گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16پیگیری نتیحه ازمون
تقی علی زاده1638353107گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16پیگیری نتیحه صدور کارت- عذم واریز هزینه
محمد بشیری4285947439گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16هزینه صذور گواهینامه پرداخت نشده
علی محمدی4200007959گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-16ازمون عملی کارگری
مصطفی الماسی3801678751گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-06مشاوره اداواری و اموزش غیر دولتی
مجمد شاکری3258880441گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-06پیگیری کارت - که متخلف ثبت شده
شعب کرد0322814839گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-06پیگیری اموزش دولتی رایگان و شرایط ازمون
سعید خلیل زاده0320319067گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-06پیگیری نتیحه صدور کارت- عذم واریز هزینه
زهرا کرد0310902703گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-06تایید و تحویل مدرک ابرو و صورت
زهرا کرد0310902703گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-06تایید و تحویل مدرک پیرایشگری
زهرا کرد0310902703گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-06تایید و تحویل مدرک ارایشگری
خلیل داداشی0322835690گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-06تایید و تحویل مدرک
اکبر دهداری0310360625گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-06پیگیری ازمون ادواری و اموزش غیر دولتی ارایشگری
مسعود صانعی4210300993گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-06مشاوره تاریخ و رشته های ادواری
علی اصغر معصومی اصل0322043417گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-06تایید و تحویل مدرک تمدید شده
محمد پارسا0312066201گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-06پیگیری نتیحه صدور کارت- عذم واریز هزینه
سعید خاجی زاده5599971491گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-06پایان اعتبار کارت و مدارک لازم برای تمدید
زینت محمدی0310561760گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-06پایان اعتبار گواهینامه- مشاوره مسیر تمدید و مدارک مورد نیاز
ایرج صف شکن0055506712گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-06پایان اعتبار کارت و تمدید ومشاوره
علی اصغر معصومی0322043417گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-06پرداخت نکردن هزینه صدور کارت
عباس کیخانی5089980020گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-06تایید و تحویل مدرک تمدید شده
فرشید نقریری1467790771گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-06تایید و تحویل مدرک
علی حسنیان2939692041گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-06تایید و تحویل مدرک کارگری
فرامرز محمدی1650946562گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-06بررسی تایید مدرک کارگری
سعید اینالو5389373065گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-06پیگیری نتیحه تمدید کارگری
فهمیه عنایتی0061988944گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک
علیرضا رستمی0311871402گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک
زهرا مولایی4219791019گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک ناخن
جواد بیرامی1520262205گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک
علیرضا کنعانی0323860397گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-02پیگیری نتیحه ازمون
پیمان خسین پور0310502411گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک
امیر کمالی فر0310066352گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک6
رسول مهدلو1520159722گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک
حامد رجبی0310877768گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک
شهلا فتحی3732383903گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک
جمال احمدوند0323995950گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک
محمد زمانی0440380049گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک
مهدی غیاثی4172177808گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک
اصغر شوشتریان1899627227گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک قطعات جوشکاری
اصغر شوشتریان1899627227گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک RT
اصغر شوشتریان1899627227گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک RTI
خدیجه همتی0065709391گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-02تمدید نشده هموز
مصطفی کولیوند3962532919گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک
حیدر نفی زاده1533547343گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک
زهرا امداد1710086386گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک ناخن
زهرا امداد1710086386گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک موی زنانه
زهرا امداد1710086386گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک ارایش و پیرایش
زهرا امداد1710086386گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک متعادل ساز
زهرا امداد1710086386گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک کاربرد مواد
زهرا امداد1710086386گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک پیرایشگر
امیر کمالی0310066352گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-09-02پیگیری نتیحه ازمون کارگری
مجید کریمی6178767978گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-09-02تایید و تحویل مدرک
حسین موسی پور3991495023گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک
یعفوب کریم پور0320439119گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک
علی صمیمی نژاد0828853037گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک کاگری
زینب معین1718682591گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک
معصومعه الهویی4130550977گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28پیگیری نتیحه ازمون اموشگاه کبیری
فاطمه یزدانی4130550977گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-28پیگیری جواب اازمون قال بافی که تایید شده جهت واریزی هزینه
علی نجفی3300031427گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک
مجید شریفی راد3992034801گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک
محمد ابراهیم پور3762042845گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک
بهرام بیات4286038475گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک
حسن نیکویی0322693799گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تمدید کارت مخراج کار
لیلا حضرت زاده1680212321گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک ارایشگر موی زنانه
لیلا حضرت زاده1680212321گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک متعادل سازه چهره
لیلا حضرت زاده1680212321گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک پیرایشگر موی زنانه
لیلا حضرت زاده1680212321گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک ابرو و صورت
لیلا حضرت زاده1680212321گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک پیرایشگر
علی فرجی1602812675گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک
نرگس ترشده5029725490گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک قالی بافی
جلال احمدی0075678829گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک
کلثوم اصفی2229663070گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک
مسعود عابدی3934317227گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-28تاییده اتحادیه یخجال----اعلام مدارک واریزی حق ازمون
نقی کریمی6178767961گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک
نفی نوری1533108080گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-28بررسی تمدید مدرک کارگری
حمیده اسکندری2430233886گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-28پیگیری تمدید قالی بافی
حسین سلمان پور1379477859گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک
محسن رجبی1602945101گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-28تایید و تحویل مدرک
ارش زرینی3934107087گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-26مشاوره دوره های کشاورزی ماهی و زنبور عسل
طاهره مدبری1718682824گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک15
ناصر ایتی وند3309977242گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-26پایان اعتبار کارت گارگری-راهنمایی به اداره پست برای ورود اطلاعات
امید اسکندری0322322006گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک
محمد ایزانلو0680855653گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-26تشگیل پرونده جهت تمدید مدرکقالی بافی94
ابراهیم زارعی0074273701گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک
زهرا ابزاده6049900817گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26پایان اعتبار کارت و تمدید
مریم صمدی0322031532گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-26پایان اعتبار کارت و تشگیل پرونده تمدید قالی بافی
سیده خدیجه نعمتی0322602254گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تاییده اتحادیه طلا- تحویل داده شد
شیردل خدایاری3341426361گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک
حسین احمدی0313004447گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک
علی اقازاده0322000513گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک
زهرا کثسه0048490741گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک نازک دوز-پارچه دوز--راسته دوز
کیانوش باقری1819434567گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک
صغری بهادر1600389661گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک
یعفوب چمنی1717721710گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تاییدیه نامه اتحائیه نانوایی
غلامرضا خوش طبیعت0310252598گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-26تمئید مدرکنفشهکشی- مشائره مدرک قدیمی بوده نیاز به امتحان عملی ئارد
نوژان قهرمانی1819586324گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-26ازمون پداگوژی - گکتبی55 -تارسخ ازمون عملس نیست
محمدرضا امیدی0310905311گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-26پیگیری جواب اازمون که مردود شده
حسین نظری1601052855گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک
محس صفری5388856879گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک
امیر جعفری0440609471گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک
زهرا امداد1710086386گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-26بررسی مدارک -قبول شئن- مشاوره و پرداحت هزسنه
داود جعفری0440183790گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک
سروش حسینی0310530857گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک
مصطفی حاجی زاده4210194328گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-26مشاوره اداواری و اموزش دولتی و بیمه کارگری
احد محمدزاده5459062594گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-26تایید و تحویل مدرک
پژمان عزتی0310401089گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
حسین محققی5020068063گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
روشنک ضسایی0322112877گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
سروش حسینی0310530857گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
علیرضا باهر1380078199گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-24مشاوره اموزش دولتی وازاد
ایمان چگینی0520321200گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-24بررسی نتیجه- مردود -عملی نداده
محمد مرادی2229900323گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
اسفندیار صمدی1602320756گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
محرم ترکاشوند0054246970گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
رامین صادقی0311742939گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-24پیگیری نتیحه ازمون کارگری
جهانگیر نوروزی1373828676گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-24پایان اعتبار کارت گارگری-راهنمایی به اداره پست برای ورود اطلاعات
مهدی مینایی4323727224گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-24پایان اعتبار کارت گارگری-راهنمایی به اداره پست برای ورود اطلاعات
هادی میکایلی0311255868گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
فاطمه اسمعیل1600581145گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
نسرین وقاری0010474382گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-24تشگیل پرونده جهت تمدید مدرک نازک دوز86
محمد علی شهری0068009216گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-24پایان اعتبار کارت و تمدید ومشاوره
رخیمه منافی4031788614گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
نقی علیزاده1638353107گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-24پایان اعتبار کارت گارگری-راهنمایی به اداره پست برای ورود اطلاعات
عطا شهبازی3859406027گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-24پایان اعتبار کارت گارگری-راهنمایی به اداره پست برای ورود اطلاعات
اعظم سالاری4432384379گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
رعنا حیدری0070056201گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
علی رضا داداشی1380078199گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-24بررسی تمدید مدرک کارگری
مهدی علی عباسی1660606179گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
میلاد زرگری0014834049گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-24درخواست مدرک ارایشگری و کارگری که مشاوره لازم داده شد
مهدی رضالو0323699413گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-24پایان اعتبار کارت گارگری-راهنمایی به اداره پست برای ورود اطلاعات
ازاده مظفری4324390444گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
محمد محمدی5399939630گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24تایید و تحویل مدرک
امیر صحرایی0072423382گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-24پایان اعتبار کارت گارگری-راهنمایی به اداره پست برای ورود اطلاعات
سیفعلی اسدی6409547595گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-24بررسی تایید مدرک کارگری
مخرمعلی زمانی0322601924گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-22تایید و تحویل مدرک
مهدس نفری0012201987گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-22تایید و تحویل مدرک تمدید شده
مصطفی محسنی0311643531گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-22تایید و تحویل مدرک کاگری
سینا منصوری0310224802گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-22تایید و تحویل مدرک پیرایشگر 1 و 2
نجمه بابالی2003143238گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-22تایید و تحویل مدرک
سجاد قراداغی0310273234گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-22مشاوره اداواری و اموزش غیر دولتی خیاطی
حشمتاله غتحی5949624920گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-22تایید و تحویل مدرک
ابوذر حسن علی1650919301گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-22تایید و تحویل مدرک
محسن حسینیان5459772893گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-22تایید و تحویل مدرک
فاسم مهری0014731827گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-22تایید و تحویل مدرک
شهین محمدنیا6038977198گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-22تایید و تحویل مدرک
مهدیه حلیلی0453473342گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-22تایید و تحویل مدرک
رحمن داوری3991260522گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-22پایان اعتبار کارت گارگری-راهنمایی به اداره پست برای ورود اطلاعات
علی امیدی5198118907گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
محمدرضا چگینی0532508181گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
سیف اله سعادتی3979261311گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
زهرا لزکی1064325297گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-20تمدید مدرک قالی بافی
سمانه غلامی0013170899گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
زهرا عرب0051632918گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
فرهاد خئاوردیان0310463378گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
مهدی ابراهیمی1533721531گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
علیرضا اسدپور1639393501گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
محمد رضا جهانی0311750613گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
مرتضی بیات3930457131گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
رضا جوادی0310495520گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک سال95
سهیل عباسی3350254195گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
بهنام قربانی0453635202گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
علیرضا داداشی1380078199گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-20بررسی تایید مدرک
محسن زینلی5949627350گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
لیلا اسدزاده0060064307گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
شهرام جمشیدی0322320895گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
محمد گودرزی3962542388گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
صغری علی پور2909033481گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
ابراهیم اسفندیاری0077939352گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-20تایید و تحویل مدرک
ابراهیم ابراهیمی1530624398گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
زین العابدین جلالیان1600599710گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
امیر خسین صفری0034840508گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
احسان کرمی3360031679گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
علی دلیر0048326356گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
توران یادگاری1533840563گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
محسن غفاری4285980592گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
مخسن سلیمانی0321635493گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
ابوالفضل محرم زاده0320196097گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
سرور فدایی1464981264گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
علیرضا فایقی1533930996گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
سعید فدایی0323508952گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
غلامرضا زینی5279365963گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
امید سلیمی0078726670گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
بهمن لطفی4899865015گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تخویل تاییدیه اتحادیه نظر اباد
ابوذر حسنعلی زاده1650919301گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18مفقودی مدرک کارگری
محمد امیری5459795583گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
نبی اله ابراهیمی5669168445گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
علی ایمانی0532176758گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
مهدس عظیمی0310616239گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
هما ترکاشوند0322716802گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-18تمدید مدرک ارایشگری 88
سمیرا کاظمی0081596669گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تاییدیه اتخادیه طلا فروشان
الناز بخشنده5069673106گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
علیرضا محسنی4460135922گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
محمد خلج زاده0322823080گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
رضا بزمی1719905037گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
فریدون ابراهیمی5459042232گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
سعید پورترکمان0074325371گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
صدقعلی محمدی6369583601گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
ناصر میرلو4270324333گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
منصور میرلو4270080353گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
منوچهر میرلو4271488801گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
امیرعلی اکبری0150018363گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-18تایید و تحویل مدرک
مهردادl خانبایی4900543233گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
مجید نظری0321718208گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
امیر خسین عباسی0311042287گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
مرتضی محمد نصب0077336720گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
رضا بخشی1639683208گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
میثم هداوند4219683739گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
فاطمه مظاعری0312274262گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
فرح جیحوری0312364083گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
علی رضالو0323678572گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
صابر فتح خانی4380108228گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
سید منصور حسینی فر1754275435گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
معصومعه گرمرودی5459075602گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
محسن اویسی0829956751گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
حبیب محسنیان6319461411گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
مجمد فریدونی4130727702گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
بهاره نهمت الهی0013306022گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
فاطمه محمدوند4710537488گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
فرزانه فرشیدنیا0068412258گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
حدیثه یانلو0312216912گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
اتراهیم اطهری2710136971گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
فتانه بهرام پور5279572101گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
کلثوم ارجمندی0732577144گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
یلدا امین رنجبر0323392083گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
علیرضا اقایی0312226691گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
احسان بیات0323208754گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
علی مالمیر3962507541گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
زهرا اکبری1530427568گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
یداله حاجیلو4372450214گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
نازنین کریمی6169969075گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
پریا خشنود0021981132گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
طاهره دوست محمدی0059963506گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
مریم ااقازاده0006801056گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
احمد فتحی جورابی3933162191گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
اسماعیل خلفی1602170460گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
سپیده هاشمی0311117317گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
فرزانه علی یاری0321798546گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
حنانه السادات طباطبایی0311417124گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
منصور راستگو کورعباسلو0055502598گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
علی کرمی5560267961گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
ارمین ایمانی1630349879گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
زهره قلیچ0321581751گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
مهدی صالحی0491896573گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
خمید رهبرزارع0321982290گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
لیلا مهدوی0370147944گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
مهدی رنجبرزاده4890067991گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
فردین ایزیار0323394698گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
مصطفی اقایی لله لو1520200676گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
بی بی چرخه4899363613گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
محمد کریمی0480408629گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-14تایید و تحویل مدرک
محمد مهدی رحیمی0025195697گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
مهدی امیدس6179808635گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
محمد صادق سمیغی اشتیانی0073005959گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
علیرضا برنا0075563703گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
مسعود صالحی4210300993گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
محمد خیدری0311931421گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
حمید معظمی گودرزی5579887485گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
عادله نیازی5609800821گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
محمد رسول محمد رسول0323519539گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
فرحناز همتی سرشت0035650273گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11
زهرا بهرامی زاده0150229739گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
محمد محمودی کهن0312498608گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
لیلا جعفری4410936387گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
امین نو دهقان0078374499گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
امین خداپرست0014939339گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر نشده1399-08-11پیگیری نمره ازمون جوشکار که مردود شده
حسین کاویانی6279501043گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید وتحویل مئرک
غزاله کومه0311511597گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تحویل مدرک
شیلان لطقی3370009811گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید و تحویل مدرک
سجاد همتی سز نقی0323941168گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید مدرک
سجاد همتی سز نقی0323941168گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید مدرک
محمدولی محمدی5459082684گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید مدرک
شیرزاد کیان4898603211گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید مدرک
حسین عسگری0311777201گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید مدرک
میلاد حسینی4900358622گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید مئرک
سهیل فرمانی4020451702گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1399-08-11تایید مدرک
محمدکوهی محمد0312511450گواهینامه مهارتمیز خدمت-میدان استانداردصادر شده1398-06-27
حسن صمدی4890331808گواهینامه مهارتاداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرزصادر نشده1398-05-08