فرآیند صدور پروانه تاسیس:

ماده ۲۹: تکالیف متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد:

 • ثبت تقاضای تاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد و بارگذاری مستندات مندرج در ماده ۲۶ و تبصره های آن، در پرتال جامع سازمان بر اساس راهنمای پرتال
 • دریافت کد رهگیری از پرتال طبق ماده ۲۸ و تبصره آن
 • ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی به نام متقاضی تاسیس و تحویل تصویر برابر با اصل آن
 • تامین شرایط محیطی موثر در ارائه خدمات یادگیری با کیفیت، مطابق مفاد این دستورالعمل و به تائید هیات کارشناسی ارزیاب
 • ارائه تائید به موقعیت انتظامی ساختمان آموزشگاه از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا
 • تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مطابق مفاد این دستورالعمل و به تایید هیات کارشناسی ارزیاب
 • اخذ تایید نهایی رشته ها و حرفه های آموزشی مجاز بر اساس تامین شرایط محیطی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی
 • پیشنهاد نام آموزشگاه بر اساس مفاد فصل ” ضوابط تعیین نام آموزشگاه ” و تبصره های آن
 • پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس از طریق پرتال
 • ابطال تمبر مالیاتی موضوع بند ۱۱ماده ۴۶قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی

شرایط صدور و تمدید پروانه تاسیس(نوع الف):

 

ماد ه۶۰: حداقل الزامات محیط یادگیری، برای تاسیس و تمدید پروانه مراکز تخصصی خدمات یادگیری فنی وحرفه ای (آموزشگاه نوع ” الف” ) که باید توسط متقاضی تاسیس (بنگاه اقتصادی) دارای کد رهگیری از پرتال طبق ماده ۲۸ و تبصره آن، تامین گردد، به شرح زیر می باشد:

 • تامین حداقل سرانه فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز آموزشهای نظری و کارگاهی( علاوه بر فضای عمومی) متناسب با حداقل ۱۲ نفرکارآموز یا مهارت آموز در یک گروه شغلی، مطابق جدول شماره ۱ ضمیمه فصل یازدهم دستورالعمل
 • تامین حداقل فضای عمومی مورد نیاز(شامل فضای اداری، انبارمواد مصرفی، رختکن، سرویس بهداشتی، فضای تنفس و نمازخانه و….)
 • تامین تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز برای ارائه خدمات یادگیری منطبق با مندرجات استانداردهای شایستگی و یا شغل
 • بکارگیری مربیان دارای کد شناسه مربیگری(ID)

ماده ۶۶: تامین شرایط زیر برای تمدید پروانه تاسیس الزامیست و در صورت تخطی از هرکدام، پروانه تاسیس غیرقابل تمدید بوده و باطل میگردد..

 • استمرار شرایط عمومی و اختصاصی موسس
 • داشتن حداقل عملکرد آموزشی به شرح زیر:

عملکرد آموزشگاه نوع ” الف ” در دوره فعالیت ۵ ساله باید به اشتغال حداقل ۲۰ نفر در شغل مرتبط با دوره های آموزشی آموزشگاه منجر شود.

 • ابطال تمبر در هنگام تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد(موضوع بند ۱۱ ماده ۴۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی)

تبصره ۱: در صورت رعایت مفاد ماده ۶۶ در موعد قانونی مقرر توسط موسس، هرگونه تعلل یا خودداری از تمدید پروانه تاسیس، تخلف محسوب شده و با آمران و مجریان برابر قوانین اداری و حقوقی حاکم بر حوزه اجرایی، برخورد خواهد شد.

تبصره ۲: تمدید پروانه تاسیس بدون رعایت مفاده ماده ۶۶ ممنوع بوده و تخلف محسوب می گردد و با آمران و مجریان برابر قوانین اداری و حقوقی حاکم بر حوزه اجرایی برخورد خواهد شد.


شرایط صدور و تمدید پروانه تاسیس(نوع ب):

ماده ۶۱: حداقل الزامات محیط یادگیری، برای تاسیس و تمدید پروانه آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد الکترونیکی (آموزشگاه یار) (نوع ب) به شرح زیر است:

 • تامین و معرفی حداقل یک دفتر ثابت کار دارای کاربری آموزشی یا اداری یا تجاری یا صنعتی، که الزاما باید در مالکیت یا اجاره رسمی و معتبر متقاضی تاسیس باشد.
 • تامین حداقل فضای مورد نیاز برای استقرار سرور و تجهیزات آموزش الکترونیکی(مجازی)
 • ارائه مستندات قرارداد ثبت حداقل ۵ساله دامنه به نام موسس
 • تامین و بکارگیری سامانه مدیریت یادگیری(LMS) مبتنی بر WEB برای مدیریت، مستند سازی ، ردیابی و گزارش گیری و ارائه بخش هایی از دوره های آموزشی یادگیری مطابق جدول دو(حداقل الزامات سامانه یادگیری آموزشگاه یار)
 • قابلیت ارائه بر خط(آنلاین) دوره با بهره گیری از مربیان دارای کد شناسه مربیگری(ID)
 • ارائه محتوای الکترونیکی (مجازی) مناسب با رعایت قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۴۸ و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۰۴/۱۰/۷۹
 • اخذ تاییدیه کارگروه فنی دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان در خصوص فضا ، تجهیزات و مشخصات پایگاه اینترنتی
 • فراهم سازی دسترسی دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکت مردمی سازمان به سامانه مدیریت یادگیری با تعیین کلمه ی کاربری و کلمه عبور، جهت اعمال نظارت فرآیندی مستمر بر تمامی مراحل اجرای آموزش الکترونیکی (مجازی)
 • فراهم سازی اتصال سامانه آموزشگاه یار به سیستم جامع پرتال سازمان با رعایت استانداردهای ورودی و خروجی تعیین شده برای این اتصال

تبصره ۱: هرگونه تغییر مکان دفتر ثابت کارآموزشگاه و نیز تغییر نشانی پایگاه اینترنتی، بدون اطلاع از طریق فرمت مندرج در پرتال و تایید قبلی مرجع صادر کننده مجوز ممنوع می باشد

تبصره ۲: دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان حداکثر ۱۵ روز پس از تامین و تایید الزامات مندرج در این ماده و بندهای ۱ تا۱۰ ماده ۲۹ فصل سوم این دستورالعمل (به استثناء بند۷) پروانه تاسیس با اعتبار ۵ ساله را برای متقاضی  تاسیس صادر می نماید.

ماده ۶۶: تامین شرایط زیر برای تمدید پروانه تاسیس الزامیست و در صورت تخطی از هرکدام، پروانه تاسیس غیرقابل تمدید بوده و باطل میگردد..

 • ستمرار شرایط عمومی و اختصاصی موسس
 • داشتن حداقل عملکرد آموزشی شرح زیر:

آموزشگاه نوع ” ب ” در دوره فعالیت ۵ ساله باید در آموزش تلفیقی حداقل ۳۰۰۰ نفر دوره از طریق تعامل و قرارداد با آموزشگاه های نوع الف و ج و د مشارکت داشته باشد.

 • ابطال تمبر در هنگام تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد(موضوع بند ۱۱ ماده ۴۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی)

تبصره ۱: در صورت رعایت مفاد ماده ۶۶ در موعد قانونی مقرر توسط موسس، هرگونه تعلل یا خودداری از تمدید پروانه تاسیس، تخلف محسوب شده و با آمران و مجریان برابر قوانین اداری و حقوقی حاکم بر حوزه اجرایی، برخورد خواهد شد.

تبصره ۲: تمدید پروانه تاسیس بدون رعایت مفاده ماده ۶۶ ممنوع بوده و تخلف محسوب می گردد و با آمران و مجریان برابر قوانین اداری و حقوقی حاکم بر حوزه اجرایی برخورد خواهد شد.


شرایط صدور و تمدید پروانه تاسیس نوع ” ج “

ماده ۶۳: حداقل الزامات محیط یادگیری، برای تاسیس و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای سفارش محور (ویژه آموزش به سفارش بنگاههای اقتصادی )(آموزشگاه های نوع ج) که باید توسط متقاضی تاسیس دارای کد رهگیری از پرتال طبق ماده ۲۸ و تبصره آن، تامین گردد به شرح زیر است:

 • تامین و معرفی حداقل یک دفتر ثابت کار دارای کاربری آموزشی یا اداری یا تجاری یا صنعتی،که الزاما باید در مالکیت یا اجاره رسمی و معتبر متقاضی تاسیس باشد.
 • بکارگیری مربیان دارای کد شناسه مربیگری(ID)

تبصره ۱: هرگونه تغییر مکان دفتر ثابت کارآموزشگاه بدون اطلاع قبلی به مرجع صادر کننده مجوز ممنوع می باشد.

تبصره۲: تامین حداقل فضای آموزشی مورد نیاز و محل اجرای  آموزش، تجهیزات ، ابزار ومواد مصرفی لازم برای ارائه خدمات یادگیری منطبق با مندرجات استاندارد آموزشی شایستگی و یا شغل و بر اساس توافق مندرج درقرارداد فی مابین آموزشگاه و بنگاه متقاضی خواهد بود.

تبصره ۳: دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان حداکثر ۱۵ روز پس از تامین و تایید الزامات مندرج در این ماده و بندهای ذیل ماده ۲۹ فصل سوم ( به استثنای بندهای ۴و۶و۷) این دستورالعمل پروانه تاسیس با اعتبار یک ساله را برای متقاضی تاسیس صادر می نماید و تمدید پروانه منوط به ثبت عملکرد در پرتال خواهد بود.

ماده ۶۶: تامین شرایط زیر برای تمدید پروانه تاسیس الزامیست و در صورت تخطی از هرکدام، پروانه تاسیس غیرقابل تمدید بوده و باطل میگردد..

 • استمرار شرایط عمومی و اختصاصی موسس
 • داشتن حداقل عملکرد آموزشی به تفکیک نوع آموزشگاه به شرح زیر:

عملکرد آموزشگاه نوع ” ج” در طی دوره یکساله نباید کمتر از ۶۰ نفر دوره( که منحصرا به سفارش بنگاه های اقتصادی و برای کارکنان دارای کد بیمه تامین اجتماعی برگزار شده است) باشد مشروط بر اینکه مجموع این عملکرد کمتر از ۲۰۰۰ نفر ساعت نباشد.

 • ابطال تمبر در هنگام تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد(موضوع بند ۱۱ ماده ۴۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی)

تبصره ۱: در صورت رعایت مفاد ماده ۶۶ در موعد قانونی مقرر توسط موسس، هرگونه تعلل یا خودداری از تمدید پروانه تاسیس، تخلف محسوب شده و با آمران و مجریان برابر قوانین اداری و حقوقی حاکم بر حوزه اجرایی، برخورد خواهد شد.

تبصره ۲: تمدید پروانه تاسیس بدون رعایت مفاده ماده ۶۶ ممنوع بوده و تخلف محسوب می گردد و با آمران و مجریان برابر قوانین اداری و حقوقی حاکم بر حوزه اجرایی برخورد خواهد شد.

 


شرایط صدور و تمدید پروانه تاسیس نوع (د):

ماده ۶۴: حداقل الزامات محیط یادگیری، برای تمدید مجوز، تایید مکان جدید یا انتقال و واگذاری مجوز آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد نوع ” د” به شرح زیر است:

 • تامین حداقل سرانه فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز آموزشهای نظری و کارگاهی (علاوه بر فضای عمومی)، متناسب با حداقل ۸ نفر کارآموز یا مهارت آموز در هرگروه برنامه ریزی درسی ، مطابق جدول شماره ۳ ضمیمه فصل یازدهم دستورالعمل
 • تامین حداقل فضای عمومی مورد نیاز به تشخیص موسس
 • تامین تجهیزات ، ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز برای ارائه خدمات یادگیری منطبق با مندرجات استاندارد شایستگی و یا شغل
 • بکارگیری مربیان واجد شرایط بر اساس مواد ۳۹ الی ۴۲ و تبصره های آن در فصل پنجم (شرایط و تکالیف متقاضیان مربیگری) این دستورالعمل

تبصره ۱: ساختمان آموزشگاه الزاما باید در مالکیت یا اجاره رسمی و معتبر موسس باشد و در اجاره نامه عبارت ” استفاده بعنوان آموزشگاه ” حتما قید شده باشد.

تبصره ۲: برای تغییر مکان یا افزایش و تغییر رشته های آموزشگاه که تنها با اطلاع و موافقت قبلی مرجع صادر کننده مجوز مجاز خواهد بود، رعایت تمامی الزامات مندرج در این ماده ضروری می باشد.

تبصره ۳:  حداکثر ۱۵ روز پس از تامین و تایید الزامات مندرج در این ماده و بندهای ۳ تا ۷ ماده ۲۹ فصل سوم این دستورالعمل و واریز هزینه های قانونی مربوطه، مرجع صدور مجوز مکلف است ضمن اعمال تغییرات در سوابق پرتال،امکان فعالیت رسمی آموزشگاه را فراهم آورد.

ماده ۶۶: تامین شرایط زیر برای تمدید پروانه تاسیس الزامیست و در صورت تخطی از هرکدام، پروانه تاسیس غیرقابل تمدید بوده و باطل میگردد..

 • استمرار شرایط عمومی و اختصاصی موسس
 • ابطال تمبر در هنگام تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد(موضوع بند ۱۱ ماده ۴۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی)
 • میانگین عملکرد آموزشگاه نوع ” د ” در دوره فعالیت ۵ساله به استثناء ایام مرخصی مجاز باید حداقل معادل ۲۵درصد میانگین عملکرد آموزشگاه های ” د ” همان رشته(رشته ها) در دوره یکساله ماقبل منتهی به اسفندماه، در استان باشد و در صورت وجود کمتر از ۵ آموزشگاه هم رشته در استان، ملاک میانگین یکی از استان های همجوار یا میانگین کشوری که به نفع اموزشگاه باشد، خواهد بود. در صورتی که آموزشگاه در هرکدام از رشته ها فاقد عملکرد تعریف شده در این بند باشد، در زمان تمدید، مجوز رشته مربوطه تمدید نخواهد گردید.