فرآیند ابلاغ مربیگری

شرایط و تکالیف متقاضیان مربیگری برای اموزشگاه های نوع (الف –ب و ج)

ماده ۳۴: مربیان آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد انواع ” الف” “ب” ” ج” باید واجد شرایط زیر باشند:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع غیرایرانی دارای مجوز اشتغال در جمهوری اسلامی ایران
 • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • دارا بودن صلاحیت اخلاقی،سیاسی، فرهنگی ،عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق و نیز عدم وابستگی به رژیم گذشته بر اساس پاسخ دفتر حراست ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای استان به استعلام مرجع مربوطه اداره کل
 • نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر بر اساس پاسخ مراجع ذیربط به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان بر اساس پاسخ مراجع ذیربط به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
 • نداشتن ناتوانی جسمی تاثیر گذار بر مربیگری در حرفه مورد نظر
 • دارابودن کارت معتبر پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم غیر وابسته به مشکلات روحی و روانی (برای آقایان) و یا معافیت تحصیلی
 • داشتن حداقل۱۸ سال سن

ماده ۳۵: تکالیف متقاضیان مربیگری آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد انواع (الف –ب و ج)

 • شرکت در آزمون پروژه محور و مبتنی بر کار عملی تعیین صلاحیت حرفه ای مربیگری که توسط سازمان برگزار می گردد به تفکیک مجموعه حرفه ها و کسب حدنصاب حداقل ۷۵۰ از ۱۰۰۰ امتیاز
 • گذراندن دوره فنون و روشهای نوین تدریس در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی وحرفه ای یا مراکز تایید صلاحیت شده توسط آن مرکز، در صورت موفقیت در آزمون پروژه محور تعیین صلاحیت حرفه ای مربیگری و کسب نمره قبولی
 • ارائه تعهد نامه محضری مطابق مفاد نمون برگ شماره ۲ این دستورالعمل در خصوص پذیرش مسئولیت ها و عواقب ناشی از تخطی از تکالیف مربیگری
 • شرکت در دوره های آموزشی به منظور حفظ سطح و ارتقاء قابلیت شغلی و در راستای تضمین استمرار صلاحیت حرفه ای مربیان
 • ثبت کاستی ها و نواقص الزامات اجرای با کیفیت دوره یادگیری،در پرتال جامع سازمان به منظور رفع نواقص توسط موسس

تبصره: تامین مواد مصرفی مورد نیاز پروژه عملی آزمون بررسی صلاحیت حرفه ای مربیگری و نیز پرداخت شهریه مصوب دوره روشها و فنون نوین تدریس بر عهده متقاضی می باشد.

ماده ۳۶: برای متقاضیان حائز شرایط مندرج در ماده ۳۴ که موفق به اجرای تکالیف بندهای ۱ الی ۳ ماده ۳۵ و تبصره ذیل آن گردند به صورت خودکار کد شناسه مربیگری(ID) با اعتبار ۵ساله تخصیص داده شده و به نشانی پست الکترونیک آنها ارسال خواهدشد.

تبصره ۱: تایید برگزاری دوره توسط مربی در پرتال جامع سازمان به منزله پذیرش کلیه مسئولیت های آموزشی دوره و رعایت شاخص های تضمین کیفیت اجرا بوده و عواقب اداری و ایین نامه ای تخطی از شرایط و مقررات ، مستقیما متوجه شخص مربی می باشد.

تبصره ۲: اجرای دوره تایید شده با سطح دسترسی مربی در پرتال، توسط شخص ثالث، بدون اغماض منجر به ابطال کد شناسه تدریس خواهد گردید. این دسته از افراد تحت هیچ شرایطی اجازه شرکت مجدد در فرآیند تایید صلاحیت حرفه ای مربیگری را نخواهند داشت.

ماده ۳۷: در دوره هایی که توسط دارندگان کد شناسه مربیگری برگزار می گردد ، تعین طول دوره یادگیری با رعایت شرایط مندرج در فصل” شهریه” و فصل” حقوق کارآموزان” و نیز تضمین کیفیت فرایند یادگیری، براساس نظر تخصصی مربی  دارنده کد شناسه مربیگری خواهد بود.

ماده۳۸: آن دسته از دارندگان کد شناسه مربیگریID که در فرآیند بررسی و تایید صلاحیت حرفه ای مربیگری حداقل ۹۰درصد امتیاز کل را کسب نمایند ، استاد مربی محسوب شده و اجازه خواهند داشت علاوه بر فعالیت در آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای به صورت مستقل نیز نسبت به تعریف و اجرای دوره به سفارش بنگاههای اقتصادی و دانشگاه های اقدام نمایند.اجرای این گونه از دوره های یادگیری منوط به ثبت قرارداد سفارش محور طرفین در پرتال جامع سازمان خواهدبود. ضوابط احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی این دسته از مربیان به تصویب هیات نظارت مرکزی خواهد رسید. این دسته از مربیان علاه بر مفاد ذکر شده دارای حدود اختیارات زیر می باشند:

 • تدریس دوره های بازآموزی مربیان
 • ارائه خدمات یادگیری مهارتی در خارج از کشور
 • تعیین طول مدت فرایند ارائه خدمات یادگیری مستقل از ساعت استاندارد آموزشی
 • سنجش و ارزشیابی پایان دوره یادگیری خاص
 • امضا گواهی حضور در دوره های یادگیری
 • انجام فرا ارزیابی اعتبارسنجی آموزشگاههای آزاد
 • همکاری در بازرسی فنی و تخصصی ازدوره های آموزشی بخش دولتی و غیردولتی
 • عضویت به عنوان خبره صاحب نظر در هیات نظارت مرکزی
 • طراحی پروژه و داوری مسابقات ملی مهارت
 • اولویت در اعزام به مسابقات جهانی مهارت

تبصره ۱: تنها ردیف های ۳ الی ۱۰ اختیارات فوق الذکر، مشمول سایر مربیان دارای کد شناسه مربیگری بوده و ردیف های ۱ و ۲ اختصاصا برای استاد مربیان می باشد

تبصره ۲: تمدید اعتبار کد شناسه مربیگری منوط به گذراندن دوره های مندرج در بند ۴ ماده ۳۵ می باشد.


نحوه دریافت ابلاغ مربیگری آموزشگاه نوع “د “:

ماده ۳۹: افراد برای دریافت ابلاغ مربیگری در آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد نوع  ” د” باید واجد شرایط زیر باشند:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • مسلمان یا پیرو یکی از اقلیت های دینی شناخته شده و ملزم به پیروی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته به تایید موسس
 • نداشتن عدم سوء پیشینه کیفری موثر
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان
 • نداشتن ناتوانی جسمی تاثیرگذار بر مربیگری در حرفه مورد نظر
 • دارا بودن کارت معتبر پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم غیر وابسته به مشکلات روحی و روانی(برای آقایان) یا معافیت تحصیلی
 • دارابودن گواهینامه مهارت در هریک از حرفه های مورد درخواست و یا احراز مشخصات مندرج در استاندارد

تبصره ۱: مسئولیت معرفی مربی در آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد نوع ” د” جهت اخذ گواهی عدم سوء سابقه و گواهی عدم اعتیاد به مراجع ذیصلاح و نیز اخذ جوابیه آن و نهایتا بررسی و تایید صلاحیت عمومی و تخصصی مربیان به عهده موسس اموزشگاه است.

تبصره ۲: کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت و شرکت ها و موسسات وابسته با ارائه مستندات لازم از شرایط ردیف های ۱ الی ۵ ماده ۴۰ معاف می باشند

تبصره۳: برگزیدگان مسابقات ملی و بین المللی مهارت و دارندگان الواح درجه یک تا چهار از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان، در حرفه های رشته مرتبط ، از ارائه گواهینامه مهارت معاف می باشند.