فرآیند تعویض گواهینامه:

 

 

۱-تحویل مدارک جهت ثبت نام

۲-پرداخت هزینه تعویض گواهینامه پس از ۱۰ روز http://advari.irantvto.ir

۳-مراجعه به میز خدمت  جهت تعیین وقت آزمون و برگزاری آزمون عملی

۴-پرداخت هزینه صدور گواهینامه پس از ۲۰ روز در سایت http://pay.portaltvto.com/pay/licence

۵-مراجعه به سایت khedmat.alborztvto.ir   صفحه تمدید و تعویض گواهینامه جهت اطلاع از صدور گواهینامه

 

 

 

 

نکته :

پس از پرداخت هزینه صدور گواهینامه متقاضی میتوانید جهت دریافت گواهی موقت به سایت   http://azmoon.portaltvto.com/estelam/estelam  مراجعه نمایید.