اعلام نیاز دوره آموزشی ضمن خدمت

همکار گرامی: لطفا نیازهای آموزشی خود را با توجه به نوع شغل و مهارتهای مورد نیاز و علاقه خود در قال فرم ذیل تکمیل و ارسال نمایید تا به نحو مقتضی در برنامه ریزی آموزشی کارکنان بهره برداری شود.
  • عنوان دورهانتظارات از دورهمدت مورد انتظارزمان پیشنهادی جهت اجرامکان پیشنهادی 
    افزودن یک ردیف جدید