اعلام نیاز شغلی بازار کار

به منظور اجرای آموزشهای مهارتی بصورت هدفمند و منطبق بر نیازهای آموزشی بازار کار این فرم طراحی شده است. صنایع، بنگاههای اقتصادی، صنوف و ... می توانند نیازهای خود به نیروی کار ماهر (مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) را از طریق این فرم اعلام تا این اداره کل متناسب با این نیازها برنامه های آموزشی خود را طراحی و اجرایی نماید.
  • عنوان شغلحداقل مدرک تحصیلی مورد نیازجنسیتحداقل سنحداکثر سنتعدادعنوان حرفه یا حرفه های مرتبطحداقل حقوقحداکثر حقوقحداقل مدت بکارگیری 
    افزودن یک ردیف جدید