فرم درخواست صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

متقاضی درخواست پروانه تاسیس تمامی مشخصات ارائه شده مورد تایید می باشد.
  • مدرک تحصیلیرشته تحصیلی 
    افزودن یک ردیف جدید
  • درصورتیکه متقاضی حقوقی هستید پر کردن موارد زیر الزامیست

  • وضعیت پروانه تاسیس (صدور / تمدید)

  • نام آموزشگاهنام موسسشماره شناسایی پروانه تاسیس 
    افزودن یک ردیف جدید
  • هفت + 2 =