فرم ثبت نام دوره هایارتقاء مهارت مدیران و مربیان آموزشگاههای آزاد

مدیر/ مربی محترم آموزشگاه آزاد: مرکز آموزش صنایع و صنوف استان واقع در عظیمیه کرج، گلستان 16 آمادگی برگزاری دوره های آموزشی زیر را دارد. در صورت نیاز می توانید نسبت به درج درخواست خود از طریق تکمیل فیلدهای زیر اقدام نمایید:
  • نام آموزشگاهنام شهرستاننام موسس آموزشگاه
  • نام و نام خانوادگیسمت (مدیر/مربی)مدرک تحصیلیرشته تحصیلیکد ملیشماره تماس
  • ده بعلاوه 1 =