فرم نیازسنجی آموزشی از مدیران و مربیان آموزشگاههای آزاد

مدیر/مربی محترم آموزشگاه آزاد: به منظور امکان طراحی و برنامه ریزی آموزشی جهت ارتقای مهارت خود در حوزه آموزشهای عمومی و تخصصی لطفا فیلدهای زیر را با دقت تکمیل و ارسال نمایید:
 • نام ونام خانوادگیکد ملیسال تولدمدرک تحصیلیرشته تحصیلی 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام آموزشگاه محل خدمتسمت (موسس/مدیر/مربی)میزان سابقه آموزشرشته آموزشی 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام دوره آموزشی پیشنهادیمدت آموزشتوانایی های مورد انتظارنام مربی پیشنهادی 
  افزودن یک ردیف جدید
  در این بخش حداکثر تا 4 دوره آموزشی را با استفاده از علامت + می توانید پیشنهاد دهید.