درخواست همکاری به عنوان استادکار مهارتی

متقاضی محترم:لطفا با دقت کامل نسبت به تکمیل بخشهای مختلف این فرم اقدام نمایید و فایل عکس، تصویر کارت ملی، شناسنامه و سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی و ... را نیز آپلود و ارسال نمایید.
 • نامنام خانوادگیتاریخ تولدنام پدرکد ملیجنسیتکد بیمه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • شماره تلفن ثابتشماره تلفن همراهایمیل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مدرک تحصیلی دانشگاهیدانشگاه محل تحصیلرشته تحصیلیسال اخذ مدرک 
  افزودن یک ردیف جدید
  مشخصات مدارک تحصیلی خود را از فوق دیپلم تا آخرین مدرک تحصیلی را از طریق علامت + و اضافه کردن ردیف ها درج نمایید.
 • عنوان دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاریمدت دورهتوضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
  سوابق دوره های آموزشی خود را از طریق علامت + و اضافه کردن ردیف ها درج نمایید.
 • عنوان دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاریمدت دورهتوضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
  سوابق تدریس خود را از طریق علامت + و اضافه کردن ردیف ها درج نمایید.
 • عنوانمقام صادر کنندهتاریختوضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
  تقدیرنامه های خود را از طریق علامت + و اضافه کردن ردیف ها درج نمایید.
 • عنوانثبت شدهتاریخ ثبتتوضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
  سوابق اختراع و اکتشاف خود را از طریق علامت + و اضافه کردن ردیف ها درج نمایید.
 • عنوانناشرتاریخ چاپتوضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
  مشخصات مقالات و کتب خود را از طریق علامت + و اضافه کردن ردیف ها درج نمایید.
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  لطفا مستندات با حجم کم و با پسوند PDF ارسال شود.