فرم ثبت نام دوره های کپسولی (گذر مهارتی)

متقاضی محترم با توجه به اینکه بر اساس اطلاعات ارسالی گواهی حضور در دوره صادر خواهد شد، با دقت لازم نسبت به تکمیل اطلاعات و انتخاب دوره مربوطه اقدام نمایید.
  • نام دوره انتخابیکد دوره انتخابینام مرکز آموزشی 
    افزودن یک ردیف جدید
    متقاضی محترم: به منظور امکان برنامه ریزی مناسب، دوره های مورد نیاز خود را از بخش لیست دوره های کپسولی همین سایت انتخاب و سپس در این بخش وارد نمایید.