پیش ثبت نام مهارت آموزی در محیط کار واقعی

  • حداقل سن برای مهارت آموزی در محیط کار واقعی 15 سال می باشد.
  • متقاضی حضور د رمحیط کارواقعی در قسمت بالا نام صنف موردنظر یافت نشد در این قسمت نام صنف مورد نظر درج شود.