فرم درخواست گواهی کارکنان /بازنشستگان

همکار گرامی لطفا بخشهای مختلف فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمایید.
  • نام و نام خانوادگینام پدرشماره مستخدم 
    افزودن یک ردیف جدید
  • همکار گرامی نسبت شخصی که می خواهید در گواهی معرفی شود در مشخص نمایید.
  • همکار گرامی نام و نام خانوادگی شخصی که قرار است از گواهی استفاده نماید بصورت دقیق درج نمایید.
  • همکار گرامی لطفا نام دقیق گیرنده گواهی را به صورت کامل درج نمایید.
  • یازده منهای دو =