لیست دوره های کپسولی گذر مهارت مراکز دولتی

نهایی

لیست دوره های کپسولی گذر مهارت آموزشگاه آزاد

محل برگزاری دوره ها (میدان استاندارد -مرکز شهید خدایی)

osscvghkyghjjshi

 


برگزاری مسابقات مهارتی از تاریخ  ۳۱ تیر ماه ۹۸ لغایت ۲ مرداد ماه

محل برگزاری مسابقات مهارتی ( میدان استاندارد-مرکز شهید خدایی)

 

مسابقات ملی مهارت