درخواست اعلام نیاز شغلی بازار کار

درخواست  ثبت سفارش دوره های آموزشی  (صنایع /صنو / بنگاه های اقتصادی ودستگا های اجرایی )

درخواست ثبت سفارش دوره های ویژه تفاهمنامه شرکت شهرک های صنعتی

درخواست آموزش ویزه شاغلین واحد های صنعتی و صنوف

درخواست تاسیس مرکز جوار کارخانه

درخواست ثبت نام دوره های ارتقای مهارت مدیران و مربیان آموزشگاهها /موسسات

درخواست نیازسنجی آموزشی از مدیران و مربیان آموزشگاهها/موسسات

درخواست  آزمون

اطلاع رسانی اقدامات درخواست صنایع

گواهینامه حضور در
دوره آماده تحویل،صنایع

دستورالعمل و فرم های درخواست مراکز جوار کارخانه

اطلاع رسانی