فرآیند صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

فرآیند صدور / تمدید ابلاغ مربیگری آموزشگاه آزاد

دستورالعمل تمدید ابلاغ مدیریت آموزشگاه آزاد

درخواست پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

درخواست آموزشگاه آزاد

آدرس آموزشگاه آزاد

شهریه های  دوره های آموزشگاه آزاد

آشنایی با استاندارد های آموزشی

درخواست بازدید تجهیزات آموزشگاه

درخواست بازدید مکان آموزشگاه

درخواست معرفی نامه  آموزشگاه آزاد به ادارات دولتی

پروانه های تاسیس آماده تحویل

ابلاغ مربیگری آماده تحویل

ابلاغ مربیگری تحویل داده شده

اطلاعیه شماره 1(قابل توجه دارندگان موافقتنامه اصولی تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای)

اطلاعیه شماره 2(مهلت معرفی به آزمون)

اطلاعیه شماره 3(راهنمای ثبت نام کارآموزان واحد آموزشگاههای آزاد)

اطلاعیه شماره 4(انعقاد قرارداد آموزشگاههای آزاد با ارگانهای دولتی)

اطلاعیه شماره5(سامانه حامی)

اطلاعیه شماره6(فرآیند ثبت و صدور ابلاغ مربیگری توسط موسس آموزشگاه های آزاد)

اطلاعیه شماره8(عملکرد واحد  آموزشگاه های آزاد از  شهریور تا بهمن 98)