فرآیند صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

فرآیند صدور / تمدید ابلاغ مربیگری آموزشگاه آزاد

درخواست پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

درخواست آموزشگاه آزاد

آدرس آموزشگاه آزاد

شهریه های  دوره های آموزشگاه آزاد

آشنایی با استاندارد های آموزشی

درخواست بازدید تجهیزات آموزشگاه

درخواست بازدید مکان آموزشگاه

درخواست معرفی نامه  آموزشگاه آزاد به ادارات دولتی

پروانه های تاسیس آماده تحویل

ابلاغ مربیگری آماده تحویل

ابلاغ مربیگری تحویل داده شده

درخواست تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

دستورالعمل پرداخت تسهیلات از صندو ق کارآفرینی امید به آموزشگا های آزاد فنی و حرفه ای

اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره 2(مهلت معرفی به آزمون)

اطلاعیه شماره 3(دستورالعمل برگزاری دومین جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین برتر)

راهنمای ثبت نام کارآموزان واحد آموزشگاههای آزاد

اطلاعیه شماره 4(انعقاد قرارداد آموزشگاههای آزاد با ارگانهای دولتی)

اطلاعیه شماره5(سامانه حامی)