فرآیند اجرایی آزمون ادواری

دفترچه آزمون ادواری

ثبت نام آزمون ادواری

ثبت نام آزمون
صنعت ساختمان

خدمات الکترونیکی  سنجش استان البرز

نتایج آزمونهاي کتبی

کارت ورود به جلسه

اعلام زمان و مکان  آزمون های عملی

گواهینامه هاي مهارتی
آماده تحویل

اطلاع رسانی